Održana izborna skupšitna UDK

Obavještavamo vas da je održana osnivačka skupiština Udruga Dite Komarne.

                                                            Z A P I S N I K

sa osnivačke skupštine održane dana 25.11. 2014.godine sa sljedećim:

Započeto u 19:00 h.

Dnevnim redom:

 1. Donošenje odluke o osnivanju Udruge ,, Dite Komarne”
 2. Usvajanje statuta Udruge ,,Dite Komarne”
 3. Izbor predsjednika
 4. Izbor dopredsjednika i tajnika
 5. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar Udruga
 6. Utvrđivanje visine članarine

Osnivačkoj skupštini su prisustvovali :

 • Marina Mustapić
 • Petar Šešelj
 • Goran Jerkić
 • Boris Stjepanović
 • Mirko Stojić
 • Domagoj Stjepanović
 • Stipan Kapović

Osnivačkoj skupštini predsjedalo je radno predsjedništvo u sastavu: Petar Šešelj predsjednik Udruge, Boris Stjepanović dopredsjednk i Goran Jerkić član.

Prije početka Osnivačke skupštine utvrđeno je da sjednici prisustvuje minimalan broj osnivača, u skladu s člankom 11. stavkom 1. Zakona o udrugama. Donesena je odluka da će zapisnik s Osnivačke skupštine voditi Marina Mustapić, te da će ovjerovitelji zapisnika biti Boris Stjepanović i Stipan Kapović.

Ad.1.

Mirko Stojić iznijeo je prijedlog o osnivanju Udruge ,, DITE KOMARNE”. Nakon iznesena prijedloga uslijedila je rasprava. Nakon rasprave Osnivačka je skupština donijela jednoglasnu :

ODLUKU

O OSNIVANJU UDRUGE ,, DITE KOMARNE”

Ad.2.

Predsjedavajući je u bitnome izložio sadržaj Statuta Udruge ,, DITE KOMARNE” navodeći da je sadržaj Statuta raspravljen prije održavanja Osnivačke skupštine. Pozvao je okupljene na raspravu u vezi sa sadržajem Statuta. Nakon kraće rasprave, Osnivačka skupština donijela je jednoglasnu

ODLUKU

 • Usvaja se Statut Udruge ,, DITE KOMARNE”
 • Tekst Statuta čini sastavni dio ovog zapisnika i pohranjuje se u arhiv Udruge.

Ad.3.

Predsjedavajući je pojasnio da prema odredbi članka 18., Skupština, a u ovom slučaju Osnivačka skupština, bira i razrješava predsjednika Udruge. Predsjednik se bira na mandat od četiri godine i on, osim što obavlja niz poslova u Udruge, ujedno i zastupa Udrugu u pravnom prometu. Za dužnost predsjednika Udruge istaknut kandidat: Petar Šešelj . Nakon javnog glasovanja Osnivačka je skupština jednoglasno na dužnost predsjednika izabrala Petar Šešelj, i slijedom toga donijela

ODLUKU

 • Petar Šešelj bira se na mjesto predsjednika Udruge ,,DITE KOMARNE”
 • Mandat predsjednika traje četiri godine sukladno Statutu Udruge.

Ad.4.

Izabrani predsjednik Udruge za tajnika je predložio Marinu Mustapić , a za dopredsjednika Udruge Borisa Stjepanovića .  Nakon javnog glasovanja Osnivačka je skupština jednoglasno na dužnost tajnika izabrala Marinu Mustapić  a na dužnost dopredsjednika Borisa Stjepanovića , i slijedom toga donijela

ODLUKU

 • Marina Mustapić bira se na dužnost tajnika Udruge ,,DITE KOMARNE”. Mandat tajnika traje četiri godine sukladno odredbi u Statutu.
 • Boris Stjepanović bira se na dužnost dopredsjednika Udruge ,, DITE KOMARNE”. Mandat dopredsjednika Udruge traje četiri godine i usklađen je sa Statuom.

Ad. 5.

Osnivačka skupština zaključila je da želi da Udruga ,,DITE KOMARNE” bude registrirana kao Udruga pri nadležnom tijelu, te je slijedom toga donijela

ODLUKU

 • Pokrenut će se postupak za upis Udruge ,,DITE KOMARNE” u Registar Udruga.
 • Predsjednik Udruge ovlašćuje se poduzeti sve potrebne radnje i podnjeti zahtjev za upis u Registar.

Ad.6.

Na prijedlog osnivača da godišnja članarina iznosi 60,00 kuna a na prihvaćanje iste od strane Osnivačke skupštine donesena je :

ODLUKA

 • Godišnja članarina za članove Udruge ,, DITE KOMARNE” iznositi će : 60,00 kuna.

 

U Komarnoj  25.11.2014. završeno u 20 : 30 h.

Prijedlog Zastave:

Prijedlog službene zastave naše Komarne

Prijedlog službene zastave naše Komarne

 

 

 

 

Prijedlog Grba:

Prijedlog za službeni Grb Komarne

Prijedlog za službeni Grb Komarne

Pošaljite dalje:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)