Odluka o komunalnom doprinosu Općine Slivno – NOVO!

Svi vrlo dobro znamo da se u zadnje vrijeme dosta toga pokrenulo kako bi se legalizirali svi bespravno izgrađeni objekti u Republici Hrvatskoj. Kako bi vas što bolje informirali o novome cjeniku što je donijelo općinsko vijeće Slivno odluku donosimo u cijelosti:

                                         ODLUKA O KOMUNALNOM DOPRINOSU OPĆINE SLIVNO

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom određuju se uvjeti i način utvrđivanja visine komunalnog doprinosa, te visina komunalnog doprinosa u Općini Slivno:

–   područja zona za plaćanje komunalnog doprinosa u Općini Slivno,

–  jedinična vrijednost komunalnog doprinosa po vrsti objekata i uređaja komunalne infrastrukture i po pojedinim zonama, određena u kunama po m3 građevine,

–    način i rokovi plaćanja komunalnog doprinosa,

–    opći uvjeti i razlozi zbog kojih se u pojedinim slučajevima može odobriti djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, i

–   izvori sredstava iz kojih će se namiriti iznos za slučaj potpunog ili djelomičnog oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa.

Članak 2.

Komunalni doprinosi  su novčana javna davanja koja se plaćaju za građenje i korištenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture:

–       javne površine,

–       nerazvrstane ceste,

–       groblja

–       javnu rasvjetu.

Komunalni  doprinos je prihod jedinice lokalne samouprave.

Članak 3.

Komunalni doprinos plaća vlasnik građevne čestice na kojoj se  gradi građevina, odnosno investitor.

Plaćanje komunalnog doprinosa  vlasnik građevne čestice, odnosno investitor, sudjeluje u podmirenju troškova izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture utvrđene Programom gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za svaku kalendarsku godinu.

Članak 4.

Rješenje o komunalnom doprinosu donosi  Jedinstveni Upravni odjel Općine Slivno  u postupku pokrenutom  po zahtjevu stranke ili po službenoj dužnosti.

II.      ZONE ZA PLAĆANJE KOMUNALNOM  DOPRINOSU

Članak 5.

U Općini Slivno utvrđuju se četiri ( 4 ) zone za plaćanje  komunalnog doprinosa, i to:

I     zona   –   Blace, Duba, Duboka , Klek, Komarna,  Kremena i  Raba – Soline

II    zona   –   Podgradina,  Vlaka i  Trn

III   zona   –   Lovorje, Lučina, Mihalj, Otok, Pižinovac,  Tuštevac i Raba

IV   zona   –   Slivno-Ravno i Zavala

III      JEDINIČNA VRIJEDNOST KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 6.

Jedinična vrijednost komunalnog doprinosa određuje se po m3  ( prostornom metru ) građevine koja se gradi ili dograđuje na određenoj građevnoj čestici, te za pojedine zone iznosi:

I ZONA          II ZONA         III ZONA          IV ZONA

 

Stambeni objekti:                       25,00               15,00                 12,00                   8,00

                                                                 kn/m3             kn/m3                kn/m3                 kn/m3

 

Poslovni objekti:                        50,00                30,00                 25,00                   20,00

                                                                kn/m3             kn/m3               kn/m3                 kn/m3

 

IV.    NAČIN I ROKOVI PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 7.

Komunalni doprinos plaća se jednokratno ili u obrocima u korist proračuna Općine Slivno.

–       Komunalni doprinos plaća se jednokratno najkasnije u roku 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom doprinosu.

–       Obveznik komunalnog doprinosa može iznos komunalnog doprinosa uplatiti jednom ili obročno uz uvjet da prvi obrok ne može biti manji od 30% od ukupne visine plaćanja komunalnog doprinosa.

–       Prvi obrok dospijeva 15 dana od dana konačnosti rješenja o komunalnom dopronosu.

Ostatak obveze dijeli se na najviše 24 jednaka obroka koji dospijevaju do odgovarajućeg datuma u svakom narednom mjesecu, prema slijedećem:

IZNOS KOMUNALNOG                                           Fizičke osobe                     Pravne osobe

DOPRINOSA                                                     max.broj obroka               max.broj obroka

do  25.000,00   kn.                                                              6                                        3

od  25.000,00 do 100.000,00  kn.                             12                                        6

od 100.000,00 do 500.000,00 kn.                            18                                      12

iznad 500.000,00 kn.                                                        24                                      24

Za kašnjenje u plaćanju obračunava se zakonska zatezna kamata.

Članak 8.

Obročno plaćanje komunalnog doprinosa prema članku 4.ove Odluke odobrit će se

prema slijedećim uvjetima:

–       ako je obveznik izmirio sve financijske obveze prema Proračunu Općine Slivno

–       ako je priložio odgovarajuće instrumente osiguranja plaćanja ukupne obveze komunalnog doprinosa ( ugovor o založenom pravu s ovršnom klauzulom, jamstvo banke, bjanko zadužnica i  dr). Založena nekretnina mora biti 50% veće vrijednosti od ukupnog iznosa komunalnog doprinosa i ne smije biti opterećena bilo kakvim teretima.

Članak 9.

U slučaju kada obveznik plaćanja komunalnog doprinosa ne plati dva uzastopna mjesečna obroka cjelokupni iznos komunalnog doprinosa  dospijeva odmah na naplatu, a na neplaćene obroke obračunava se zakonska zatezna kamata koja se plaća za neplaćanje javne površine.

Članak 10.

Za nezakonito izgrađene građevine ( odnosno dijelove građevina ) koje se legaliziraju. Rješenjem o utvrđivanju komunalnog doprinosa odobrava se odgoda plaćanja, odnosno odgoda početka njegovog plaćanja ( u slučaju obročne otplate ) za godinu dana od dana izvrsnosti rješenja, ako to obveznik zatraži.

Članak 11.

Ako je obveznik odustao od gradnje ili mu je pravomoćnim rješenje nadležnog tijela odbijen ili odbačen zahtjev za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi (rekonstruirati, dograđivati, nadograđivati i dr.)

Općina Slivno će obvezniku na pismeni zahtjev ( uz priloženu potvrdu nadležnog tijela), izvršiti povrat uplaćenog iznosa komunalnog doprinosa, bez obračunatih kamata.

Ako je obveznik započeo sa gradnjom građevine, nema pravo na povrat uplaćenog komunalnog doprinosa.

Članak 12.

Potvrdu o uplaćenom komunalnom doprinosu, odnosno kod obročne otplate po izvršenoj uplati prvog obroka, izdaje Jedinstveni upravni odjel Općine Slivno po službenoj dužnosti uvidom u službenu evidenciju ili temeljem predočenja dokaza o izvršenoj uplati.

Jedan primjerak potvrde iz stavka 1. Ovog članka po službenoj dužnosti se dostavlja tijelu nadležnom za izdavanje akta na temelju kojeg se može graditi.

Članak 13.

Prilikom legalizacije nezakonito izgrađenih građevina za koje je sukladno zakonskim propisima podnesen zahtjev za legalizaciju zaključno do 30.06.2013.godine na konačni iznos komunalnog doprinosa obračunat prema članku 6 i 7. Ove odluke, odobrava se dodatni popust i to za:

____________________________________________________________________________________

STAROST GRAĐEVINE                            U skladu s PPU                      Protivno PPU

____________________________________________________________________________________

Građevine izgrađene

do 31.12.1984.godine                                                   60%                                          30%

____________________________________________________________________________________

Građevine izgrađene od 01.01.

1985. do 31.12.1996.godine                                         40%                                          20%

____________________________________________________________________________________

Građevine izgrađene od 01.01.

1997. do 31.12.2007.godine                                         20%                                          10%

___________________________________________________________________________________

Datum evidentiranosti građevine ( i dijelova građevine ), dokazuje se uvjerenjem

katastarskog ureda iz kojeg je vidljivo da je građevina evidentirana u dokumentaciji

katastarskog ureda ili drugim dokaznim sredstvima sukladno odredbama ZUP-a.

V  OSLOBAĐANJE OD  PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA

Članak 14.

U potpunosti se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa:

–   Općina Slivno kad je investitor objekta ili kad je po posebnim propisima dužan izvršiti pripremu zemljišta i osigurati odgovarajuću infrastrukturu, posebno za objekte namijenjene zdravstvu, socijalnoj skrbi, školstvu i športu

–   invalidi Domovinskog rata s  drugostupanjskim rješenjem o trajnom oštećenju organizma I, II, III, i IV grupe

–   uža obitelj poginulih i umrlih branitelja Domovinskog rata, kada rješavaju svoje stambeno pitanje.

–       sakralni objekti  ( crkve , mrtvačnice i  groblja ).

Djelomično se oslobađaju od plaćanja komunalnog doprinosa:

–       učesnici domovinskog rata za izgradnju stambenog objekta ( u visini od 30% )

–       ratni prognanici  ( u visini od 30% )

Članak 15.

Kao vid poticanja proizvodnih djelatnosti na području Općine Slivno, načelnik može djelomično osloboditi obveznika od obveze  plaćanja komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 30%, a za investitore koji grade ostale gospodarske objekte i građevine namjenjene gospodarskoj djelatnosti načelnik može djelomično  osloboditi obveznike od obveze plaćanja komunalnog doprinosa u ukupnom iznosu od 20%.

Članak 16.

Oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa  po različitim osnovama  međusobno se isključuje.

VI    IZVORI SREDSTAVA U SLUČAJEVIMA OSLOBAĐANJA OD PLAĆANJA

Članak 17.

U slučaju oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa iz članka 14. i 15. ove Odluke, sredstva potrebna za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture iz članka 30. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu, osigurati će se u proračunu Općine Slivno.

VII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 18.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o komunalnom doprinosu («Neretvanski glasnik», broj 10/09 i Oluka o izmjeni i dopuni odluke o komunalnom doprinosu Općine Slivno („Općinski glasnik“ broj 7/11 ).

Članak 19.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja a objavit će se u « Općinskom glasniku « –  službenom glasilu Općine Slivno.

Klasa:363-02/13-01/01

Urbroj:2148/05-01-01-13-1

Podgradina,  25.ožujka 2013.god

 

Općina Slivno

Općina Slivno

Pošaljite dalje:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.