Dozvole za podvodni ribolov, mreže, i zakoni o ribarstvu 2013.

Dragi naši veliki i mali ribari,

dobili smo dosta upita vezano za ribolov, mreže, kazne u ribolovu i krivolovu 🙂 i još puno toga i odlučili smo se samo za vas napisati skraćeni(vjerujte nam jako je dug originalni) zakon o ribarstvu!

ZAKON O MORSKOM RIBARSTVU

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Zakonom uređuje gospodarenje i zaštita obnovljivih bioloških bogatstava mora, način i uvjeti obavljanja ribolova i uzgoja, praćenje ulova i uzgoja kroz prikupljanje podataka i sustav praćenja plovila, ustroj nadzora i inspekcije, kao i druga pitanja bitna za morsko ribarstvo.

Pojmovnik

Članak 2.

U smislu ovoga Zakona pojedini pojmovi imaju sljedeće značenje:

1. dozvola je ovlaštenje na temelju kojega fizička osoba može obavljati rekreacijski ili športski ribolov na moru,

2. flota se odnosi na sva ribarska plovila upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

3. ekološki način, odnosno ekološki standard, podrazumijeva obavljanje djelatnosti na način da se pri tome negativni utjecaji po okoliš svedu na najmanju moguću mjeru, te da se kroz obavljanje djelatnosti vezanih uz ribarstvo osigura obnovljivost prirodnog stanja biocenoze mora,

4. gospodarski ribolov je djelatnost lova i sakupljanja morskih organizama koji se obavlja na temelju povlastice za gospodarski ribolov zbog stjecanja dobiti,

5. iskrcajna mjesta jesu dijelovi lučkog područja i iznimno druga mjesta izvan lučkih područja namijenjena iskrcaju ulova ribe i drugih morskih organizama ili njihovih proizvoda iz gospodarskog ribolova na moru,

6. iskrcajna veličina je propisana veličina riba i drugih morskih organizama ispod koje se ribe i drugi morski organizmi ne smiju zadržavati nakon sortiranja, prekrcavati, izlagati, stavljati na tržište i prodavati,

7. lovostaj je vrijeme u kojem se pojedine vrste riba i drugih organizama ne smiju loviti,

8. mali obalni ribolov je ribolov koji na temelju odobrenja obavlja fizička osoba upisana u Registar subjekata u ribarstvu u odgovarajućoj kategoriji, a koji se obavlja po posebnim uvjetima propisanim ovim Zakonom,

9. ministar označava ministra nadležnog za poslove morskog ribarstva,

10. Ministarstvo označava ministarstvo nadležno za morsko ribarstvo,

11. mjesta prve prodaje jesu odobreni objekti sukladno posebnim propisima o hrani na kojem se obavlja prva prodaja ribe i drugih morskih organizama prvom kupcu na veliko ili malo,

12. odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova je ovlaštenik povlastice ako sam obavlja ribolov, odnosno osoba koja je na temelju drugih propisa stekla pravo upravljanja plovilom, a imenuje ju ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov ako sam ne obavlja ribolov,

13. odobrenje za mali obalni ribolov je isprava na temelju koje fizičke osobe mogu obavljati mali obalni ribolov,

14. oprema plovila je oprema koja se ugrađuje na ribarsko plovilo, a koja nema izravnu namjenu u ribolovu, te može služiti za očuvanje kvalitete ulova, povećanje sigurnosti plovidbe ili poboljšanje uvjeta života i rada na brodu, kako su propisani posebnim propisima,

15. ovlaštenik povlastice za ribolov je pravna ili fizička osoba – obrtnik koja je upisana u povlastici za ribolov i koja je ovlaštena za obavljanje ribolova sukladno pravima iz povlastice za ribolov,

16. plovilo za akvakulturu je plovilo koje se koristi isključivo u uzgoju za potrebe hranidbe, prebacivanja, prekrcaja, iskrcaja i sličnih radnji u uzgoju ribe i drugih morskih organizama,

17. pomoćno plovilo je plovilo koje služi ribarskom plovilu pri obavljanju ribolova,

18. povlastica za ribolov je isprava koja se izdaje vlasniku ribarskog plovila a iz koje proizlaze prava i obveze u ribolovu na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarski ribolov tim ribarskim plovilom,

19. povlastica za uzgoj je isprava na temelju koje pravne ili fizičke osobe smiju obavljati gospodarsku djelatnost uzgoja,

20. poznati prvi kupac je pravna ili fizička osoba koja u prethodnom dogovoru s ovlaštenikom povlastice za gospodarski ribolov na moru od njega kupuje ribu ili druge morske organizme ili njihove proizvode u prvoj prodaji,

21. prva prodaja je prvo stavljanje riba i drugih morskih organizama ili njihovih proizvoda na tržište od strane ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov na moru nakon njihova iskrcaja,

22. prvi kupac je fizička ili pravna osoba registrirana za djelatnost maloprodaje, veleprodaje, uzgoja, prerade i/ili skladištenja ribe i drugih morskih organizama i u prvoj prodaji sudjeluje kao kupac ribe i drugih morskih organizama od ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov,

23. ribar je fizička osoba koja sudjeluje u obavljanju gospodarskog ribolova, bez obzira na to je li riječ o zaposleniku ili vlasniku obrta ukoliko isti sudjeluje u ribolovu,

24. ribarsko plovilo je brod ili brodica koja se koristi ili se može koristiti za obavljanje gospodarskog ribolova i opremljena je za gospodarski ribolov te upisana u Registar ribarske flote Republike Hrvatske,

25. ribolov je lov i sakupljanje riba i drugih morskih organizama,

26. ribolovac je osoba koja obavlja športski ili rekreacijski ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske,

27. ribolovni alat je sredstvo koje po svojoj namjeni omogućava ribolov,

28. ribolovna oprema je sredstvo koje po svojoj namjeni omogućava uporabu ribolovnog alata,

29. ribolovna podzona je dio ribolovne zone,

30. ribolovna zona je dio ribolovnoga mora koji predstavlja biološku, hidrološku i gospodarsku cjelinu, a čije su granice određene,

31. ribolovni kapacitet izražava se kao volumen ribarskog plovila izražen u GT i snaga pogonskog motora u kW, a za određene vrste ribolova može se definirati vrstom plovila, količinom i/ili vrstom alata ili duljinom ribarskog plovila,

32. ribolovni napor označava umnožak kapaciteta i aktivnosti ribarskog plovila u pojedinim oblicima ribolova, a za grupu plovila to je zbroj ribolovnog napora svih plovila,

33. stok (riblje naselje) je skupina riba određene vrste s jedinstvenim vremenskim i prostornim migracijskim ciklusom,

34. športski ribolov je ribolov u svrhu športa koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje športskog ribolova,

35. rekreacijski ribolov je ribolov u svrhu rekreacije koji se obavlja na temelju dozvole za obavljanje rekreacijskog ribolova,

36. tradicionalni ribolovni alati u gospodarskom ribolovu su alati koji su po načinu korištenja specifični za istočnu obalu Jadranskog mora,

37. umjetni brak je podmorsko stanište planski uspostavljeno umjetnim putem, najčešće potapanjem brodova, kamenih blokova ili drugih sličnih objekata,

38. uzgoj je gospodarska djelatnost kontrolirane reprodukcije i rasta riba i drugih morskih organizama,

39. vlasnik plovila je osoba koja je upisana u upisnik brodova Republike Hrvatske ili očevidnik brodica Republike Hrvatske.

Strateške odrednice, načela i posebnosti

Članak 3.

(1) Strateške odrednice morskog ribarstva sastavni su dio Nacionalnog strateškog plana razvoja ribarstva koji donosi Vlada Republike Hrvatske sukladno posebnom propisu koji regulira strukturne potpore i uređenje tržišta u ribarstvu.

(2) Nacionalnim strateškim planom razvoja ribarstva i drugim provedbenim propisima omogućuje se financiranje mjera za ostvarivanje ciljeva koji su određeni ovim Zakonom.

(3) Načela na kojima se temelji politika održivog upravljanja ribolovnim bogatstvima su:

– donošenje odluka na temelju znanstvenih i stručnih pokazatelja,

– široka uključenost svih zainteresiranih subjekata,

– primjena načela opreza u slučajevima kada ne postoje dostatne znanstvenostručne podloge,

– primjena ekološki utemeljenog pristupa te,

– usklađenost s ostalim nacionalnim politikama.

(4) U provedbi politike ribarstva posebno se prepoznaju specifičnosti korištenja tradicionalnih ribolovnih alata u gospodarskom ribolovu na moru.

(5) Politika ribarstva Republike Hrvatske, kao i ostale vezane politike, uvažavaju posebnosti djelatnosti gospodarskog ribolova poput pogibelji, vjerojatnosti ozljede na radu, oštećenja zdravlja, trajanja radnog vremena, nesigurnosti ostvarivanja prihoda i slično.

Ciljevi

Članak 4.

Ciljevi politike morskoga ribarstva u okviru ovoga Zakona su:

– osigurati odgovorno i održivo iskorištavanje živih bogatstava mora na ekološki uravnotežen te gospodarski i društveno opravdan način kroz mjere za zaštitu, očuvanje i obnovu resursa i ekološkog sustava, što će istodobno pridonijeti djelatnosti ribarstva, a time i opstojnosti i razvoju obalnih i otočnih zajednica,

– prilagoditi ribolovni napor stanju obnovljivih bogatstava mora,

– osigurati održivi razvoj djelatnosti uzgoja, uzimajući u obzir najviše ekološke standarde,

– osigurati učinkovit nadzor i kontrolu provedbe mjera politike morskog ribarstva,

– osigurati uspostavu odgovarajuće kopnene infrastrukture potrebne za razvoj djelatnosti ribarstva (ribarske luke, privezišta za ribarske brodove, iskrcajna mjesta, skladišni prostori i sl.).

Mjere i Savjetodavno vijeće

Članak 5.

(1) Ciljevi iz članka 4. ovoga Zakona ostvaruju se kroz:

– mjere upravljanja biološkim bogatstvima mora,

– mjere regulacije ribolova,

– mjere upravljanja ribarskom flotom,

– mjere praćenja ulova,

– mjere upravljanja uzgojem riba i drugih morskih organizama,

– uspostavu sustava nadzora i kontrole, te određivanje težine prekršaja i načina njihova sankcioniranja.

(2) Mjere propisane ovim Zakonom i podzakonskim propisima donesenim na temelju njega mogu se financirati sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanje potpora i tržišta u ribarstvu.

(3) Mjere propisane ovim Zakonom mogu se provoditi kroz institucionalnu potporu određenu ovim Zakonom i posebnim propisom koji uređuje strukturnu potporu u ribarstvu.

(4) Ministar može osnovati i imenovati Savjetodavno vijeće za ribarstvo na vrijeme od četiri godine. Vijeće čine predstavnici tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih i stručnih organizacija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora te različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja u području ribarstva kao i udruženja u ribarstvu osnovanih i priznatih u skladu s posebnim propisima.

(5) Predsjedatelja Vijeća imenuje ministar na vrijeme od četiri godine. Vijeće ima tajnika koji obavlja stručne poslove za potrebe Vijeća. Tajnika imenuje ministar.

(6) Vijeće je savjetodavno tijelo ministara i potiče izmjene i dopune postojećih te potiče donošenje novih propisa iz područja ribarstva i sudjeluje u kreiranju ribarske politike.

Biološka bogatstva mora

Članak 6.

(1) Ribe i drugi morski organizmi u moru obnovljivi su dijelovi prirode od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju njezinu osobitu zaštitu koja se provodi sukladno odredbama ovoga Zakona, ne dovodeći u pitanje odredbe propisa iz područja zaštite prirode i okoliša.

(2) Ribe i drugi morski organizmi smiju se loviti, sakupljati i uzgajati pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, a u posebno zaštićenim dijelovima prirode u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata i posebnog rezervata sukladno se primjenjuju odredbe posebnog propisa o zaštiti prirode, koje ne smiju biti blaže od odredbi ovoga Zakona.

(3) Ribolovom i uzgojem smiju se baviti pravne i fizičke osobe pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Ribolovno more

Članak 7.

(1) Ribolovno more je morski prostor nad kojim Republika Hrvatska ima suverenost, odnosno suverena prava i jurisdikciju u skladu s međunarodnim pravom, a sastoji se od unutrašnjega ribolovnog mora i vanjskoga ribolovnog mora koje obuhvaća područje teritorijalnog mora Republike Hrvatske i zaštićeni ekološko-ribolovni pojas Republike Hrvatske, odnosno gospodarski pojas Republike Hrvatske kada Hrvatski sabor proglasi i ostale sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV. Pomorskog zakonika (»Narodne novine«, br. 181/04., 76/07. i 146/08.).

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka u ribolovno more ne spadaju dijelovi mora koji su zaštićeni u kategorijama nacionalnog parka, strogog rezervata i posebnog rezervata u kojima se primjenjuju odredbe posebnog propisa o zaštiti prirode a koje ni u jednoj odredbi koja se odnosi na regulaciju ribolova ne smiju biti blaže od odredbi ovoga Zakona.

(3) Za potrebe provedbe mjera upravljanja biološkim bogatstvima mora i prikupljanja potrebnih podataka, ministar propisuje granice ribolovnih zona i podzona i područja unutar ribolovnog mora Republike Hrvatske, kao i granice ribolovnog mora u rijekama koje utječu u more.

Primjena Zakona

Članak 8.

(1) Ovaj Zakon i podzakonski propisi doneseni na temelju njega primjenjuju se na sva ribarska plovila, kao i na sve fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost ribolova i uzgoja u ribolovnom moru Republike Hrvatske te djelatnost trgovine ribom i drugim morskim organizmima na teritoriju Republike Hrvatske.

(2) Ovaj Zakon i podzakonski propisi doneseni na temelju njega na odgovarajući se način primjenjuju na sva ribarska plovila pod zastavom Republike Hrvatske kada ona obavljaju ribolov izvan ribolovnog mora Republike Hrvatske.

(3) Ovaj Zakon i podzakonski propisi doneseni na temelju njega primjenjuju se na sva uzgajališta morskih organizama na teritoriju Republike Hrvatske.

Stavljanje ribe i drugih morskih organizama na tržište

Članak 9.

(1) Na tržište se smiju stavljati ribe i drugi morski organizmi koji potječu iz gospodarskog ribolova, malog obalnog ribolova, uzgoja ili uvoza.

(2) Ribe i drugi morski organizmi smiju se stavljati na tržište ukoliko udovoljavaju uvjetima propisanim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega, posebnim propisima o hrani te drugim posebnim propisima.

(3) Ribe i drugi morski organizmi stavljeni su na tržište kad ih proizvođač izloži, stavi na raspolaganje, na korištenje ili ih isporuči.

Ograničenje stavljanja na tržište

Članak 10.

(1) Na tržište je zabranjeno stavljanje riba i drugih morskih organizama koji potječu iz gospodarskog ribolova i malog obalnog ribolova, čije su veličine manje od iskrcajnih veličina.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ministar može rješenjem dopustiti stavljanje na tržište žive ribe i drugih morskih organizama iz gospodarskog ribolova na moru, veličina manjih od iskrcajnih veličina u svrhu daljnjeg uzgoja.

(3) Zabranjeno je stavljanje na tržište ribe i drugih morskih organizama za vrijeme njihova lovostaja.

(4) Iznimno od odredbe stavka 3. ovoga članka, na tržište se može stavljati riba i drugi morski organizmi iz gospodarskog ribolova i u vrijeme njihova lovostaja ukoliko su oni ulovljeni prije početka lovostaja, a što se dokazuje izjavom o skladištenju ribe, očevidnikom o gospodarskom ribolovu na moru (u daljnjem tekstu: očevidnik) ili izvješćem o ulovu (u daljnjem tekstu: izvješće).

 

 

Planovi upravljanja

Članak 11.

(1) Radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima mora, na prijedlog Ministarstva, Vlada Republike Hrvatske može donijeti planove upravljanja biološkim bogatstvima (u daljnjem tekstu: planovi upravljanja).

(2) Planovi upravljanja mogu sadržavati sve ili neke od mjera određenih ovim Zakonom, a mogu se odnositi na različita područja ili oblike ribolova.

Plan prikupljanja podataka

Članak 12.

(1) Radi praćenja ostvarivanja ciljeva ovoga Zakona te provedbe usvojenih strateških planova i/ili planova upravljanja, na prijedlog Ministarstva, Vlada Republike Hrvatske donosi plan prikupljanja podataka o morskom ribarstvu.

(2) Plan prikupljanja podataka o morskom ribarstvu sadrži odrednice o prikupljanju znanstvenih podataka, kao i odrednice o prikupljanju podataka vezanih za ulov i uzgoj.

(3) U svrhu izrade i provedbe plana prikupljanja podataka Ministarstvo može zatražiti i koristiti podatke drugih državnih tijela, javnih ustanova, znanstvenih organizacija i agencija i drugih nadležnih tijela, koji se odnose na ribarski sektor.

(4) Ministarstvo izrađuje godišnja izvješća o stanju ribarstva.

(5) Detaljan sadržaj plana prikupljanja podataka o morskom ribarstvu, kao i sadržaj godišnjih izviješća o stanju ribarstva propisuje ministar.

Registar subjekata u ribarstvu

Članak 13.

(1) Ministarstvo vodi Registar subjekata u ribarstvu u elektroničkom obliku.

(2) U Registar subjekata u ribarstvu upisuju se sve fizičke i pravne osobe registrirane za obavljanje: gospodarskog ribolova na moru, malog obalnog ribolova, uzgoja, kao i prvi kupci u ribarstvu, ribari, sve fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost prerade ribe i drugih vodenih organizama te sve fizičke i pravne osobe ovlaštene na temelju odredaba ovoga Zakona ili upisane u određeni registar koji se vodi na temelju odredaba ovoga Zakona i drugih propisa koji uređuju pitanja strukturnih potpora i tržišta u ribarstvu.

(3) Oblik, sadržaj i način vođenja Registra subjekata u ribarstvu te stupanj otvorenosti za javnost propisuje ministar.

II. MJERE UPRAVLJANJA BIOLOŠKIM BOGATSTVIMA MORA

Tehničke mjere

Članak 14.

(1) Radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima mora ministar propisuje:

1. ograničenje vremena ribolova,

2. konstrukcijsko-tehničke osobine, označavanje, način upotrebe i namjenu pojedinih vrsta ribolovnih alata (uključujući i tradicionalne ribolovne alate) i opreme za ribolov (uključujući i rasvjetna tijela u ribolovu plivaricama),

3. uvjete poribljavanja mora,

4. iskrcajnu veličinu gospodarski važnih vrsta riba i drugih morskih organizama,

5. lovostaj za pojedine vrste riba i drugih morskih organizama,

6. zabranu svih ili određenih vrsta ili načina ribolova.

(2) Radi održivog upravljanja biološkim bogatstvima mora, ministar može propisati:

1. trajnu ili privremenu zabranu svih ili određenih načina ribolova,

2. zabranu izdavanja povlastica za ribolov, odobrenja za obavljanje malog obalnog ribolova i povlastica za uzgoj ribe i drugih morskih organizama,

3. dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja u ribolovnom moru Republike Hrvatske, u određenoj ribolovnoj zoni, podzoni ili području, dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja po jednoj povlastici odnosno odobrenju, odnosno dopuštenu količinu ulova ili sakupljanja po grupi plovila koja zajedno sudjeluju u ribolovu,

4. način raspodjele i upravljanja dopuštenim količinama ulova,

5. mjesta i uvjete za postavljanje umjetnih brakova,

6. planove oporavka stokova (ribljih naselja),

7. posebne mjere potrebne za smanjivanje učinka ribolovnih aktivnosti na morski okoliš i vrste koje nisu ciljane ili gospodarski značajne.

(3) Ukoliko je određena količina ulova ribe i/ili drugih morskih organizama po jednoj povlastici, zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova nakon što je izlovljena ta određena količina.

(4) Uvjete iz stavka 1. točke 3. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu prirode.

(5) Uvjete iz stavka 2. točke 5. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu okoliša, ministrom nadležnim za zaštitu prirode i ministrom nadležnim za poslove pomorstva.

(6) Uvjete iz stavka 2. točke 7. ovoga članka propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadležnim za zaštitu prirode i ministrom nadležnim za zaštitu okoliša.

(7) Iznimno od odredbe stavka 2. točke 5. ovoga članka zabranjeno je postavljanje umjetnih brakova u zaštićenim područjima sukladno posebnom propisu o zaštiti prirode.

Zaštićena ribolovna područja

Članak 15.

(1) Radi zaštite riba i drugih morskih organizama ministar propisuje zaštićena ribolovna područja.

(2) U smislu ovoga Zakona, zaštićena ribolovna područja obuhvaćaju posebna staništa riba i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: posebna staništa) te područja ribolovnog mora s posebnom regulacijom ribolova.

(3) Posebna staništa su dijelovi ribolovnog mora u kojima je zabranjen ribolov, a u kojima postoje pogodni uvjeti za razvoj riba i drugih morskih organizama i koja su njihova mrijestilišta, hranilišta, rastilišta ili skloništa.

(4) Područja ribolovnog mora s posebnom regulacijom ribolova su dijelovi ribolovnog mora u kojima je trajno zabranjen gospodarski ribolov određenim ribolovnim alatima.

(5) Iznimno od stavka 3. ovoga članka, ministar može odlukom dopustiti ribolov u posebnim staništima na određeno vrijeme određenim ribolovnim alatima i opremom na temelju procjene stanja bioloških bogatstava, posebice pojave migratornih vrsta.

Iskrcajne veličine i lovostaji

Članak 16.

(1) Zabranjeno je zadržavanje na plovilu nakon sortiranja, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, izlaganje, stavljanje na tržište i prodaja riba i drugih morskih organizama čije su veličine manje od propisanih iskrcajnih veličina.

(2) Zabranjeno je zadržavanje na plovilu nakon sortiranja, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, izlaganje, stavljanje na tržište i prodaja riba i drugih morskih organizama u lovostaju.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar može rješenjem dopustiti ribolov određenih vrsta riba i drugih morskih organizama čije su veličine ispod iskrcajnih veličina, na određenom dijelu ribolovnoga mora, na određeno vrijeme i određenim ribolovnim alatima u svrhu uzgoja, poribljavanja i istraživanja.

Posebne zabrane ribolova

Članak 17.

(1) Radi zaštite hridinaste obale, kao posebnog staništa ribolovnog mora, zabranjeno je sakupljanje, zadržavanje na plovilu, prekrcavanje, iskrcavanje, prevoženje, skladištenje, posjedovanje, prodaja, izlaganje ili pokušaj stavljanja u promet prstaca (Litophaga litophaga) na cijelom teritoriju Republike Hrvatske, kao i njihov izvoz i uvoz.

(2) Radi zaštite tuna i tuni sličnih vrsta, te morskih pasa, zabranjena je upotreba pridnenih mreža stajačica za ulov sljedećih vrsta riba: tunja dugokrilca (Thunnus alalunga), atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), grboglavke (Brama brama), morskih pasa vrsta glavonja (Hexanchus griseus) i psine goleme (Cetorhinus maximus), te morskih pasa iz porodica lisice (Alopiidae); modrulji (Carcharhinidae); mlatovi (Sphyrnidae) i kučine (Lamnidae).

Regulacija ribolova nad posebnim biocenozama

Članak 18.

(1) Zabranjeno je obavljati ribolov pridnenim povlačnim alatima nad livadama morskih cvjetnica (Posidonia oceanica, Cymodocea nodosa, Zoostera marina, Zoostera noltii) te nad koraligenskim zajednicama i zajednicama vapnenačkih morskih algi (mäerl).

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, ministar može propisati uvjete ribolova određenim povlačnim alatima.

(3) Uvjeti iz stavka 2. ovoga članka sadrže prostorno-vremenska ograničenja obavljanja ribolova, vrste ribolovnih alata i plovila, a mogu sadržavati i broj sudionika u ribolovu te dopuštenu količinu ulova po sudioniku u ribolovu.

Poribljavanje

Članak 19.

(1) Poribljavanje ribolovnog mora ribom i drugim morskim organizmima dopušteno je samo na temelju rješenja koje, uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu prirode, donosi ministar.

(2) Zabranjeno je poribljavanje ribolovnog mora alohtonim vrstama riba i drugim morskim organizmima.

(3) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Zabrane onečišćenja kojima se ugrožavaju biološka bogatstva mora

Članak 20.

(1) U svrhu zaštite od onečišćenja i nanošenja štete biološkim bogatstvima mora zabranjeno je odbacivati u more, kao i u sve pojavne oblike voda koje utječu u more ili su s njim povezane, tvari koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao i tvari kojima se uništavaju ribe ili drugi morski organizmi te kojima se ograničava njihov životni prostor i štetno utječe na biološke uvjete potrebne za njihov opstanak i razvoj, kao i tvari kojima se smanjuje ili ugrožava vrijednost akvatorija u kojem se obavlja uzgoj ribe i drugih morskih organizama.

(2) Radi sprječavanja onečišćenja mora i ugroze bioloških obnovljivih bogatstva mora, na plovilu s kojeg se obavlja ribolov zabranjeno je držanje i/ili uporaba tijekom ribolova sljedećih sredstava:

1. otrovnih, nagrizajućih i omamljujućih tvari,

2. uređaja za ribolov korištenjem električne struje,

3. eksploziva,

4. tvari koje, u kombinaciji s drugim tvarima, mogu proizvesti eksploziju,

5. povlačnih alata za prikupljanje crvenog koralja (Corallium rubrum) ili drugih vrsta koralja i koraljima sličnih organizama,

6. križa Sv. Andrije ili sličnih alata za prikupljanje crvenog koralja ili drugih vrsta koralja i koraljima sličnih organizama,

7. pneumatskog čekića i sličnih alata za prikupljanje školjkaša uraslih u stijene.

Naknade šteta

Članak 21.

(1) Pravna i fizička osoba koja postupajući protivno odredbama ovoga Zakona prouzroči štetu biološkim bogatstvima mora te s tim u svezi i okolišu, dužna je tu štetu nadoknaditi.

(2) Pravna i fizička osoba koja postupajući protivno odredbama ovoga Zakona prouzroči štetu u okolišu, dužna je posljedice po okoliš sanirati na način koji je određen ovim Zakonom i drugim posebnim propisima, a naročito iz područja zaštite okoliša i zaštite prirode.

(3) Kriterije za utvrđivanje visine naknade štete iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za zaštitu prirode.

(4) Sredstva naknade štete iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna.

III. MJERE REGULIRANJA RIBOLOVA

Opće odredbe

Članak 22.

U smislu ovoga Zakona, ribolov je gospodarski, mali obalni, športski, rekreacijski, ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost.

Naknada za obavljanje ribolova

Članak 23.

(1) Za izdavanje povlastice za ribolov, odobrenja za obavljanje malog obalnog ribolova, dozvole za športski i rekreacijski ribolov i ovlaštenja za ribolovni turizam plaća se naknada čiju visinu propisuje ministar.

(2) Sredstva prikupljena od naknada iz stavka 1. ovoga članka prihod su državnog proračuna i koriste se za financiranje mjera određenih ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

Ribolov na označenim mjestima

Članak 24.

Na mjestima označenim u službenim pomorskim publikacijama na kojima se nalaze podmorski kabeli i cjevovodi, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi, zabranjen je ribolov uz upotrebu pridnenih povlačnih alata.

Gospodarski ribolov

Članak 25.

(1) Gospodarski ribolov smije obavljati samo ovlaštenik povlastice za ribolov, na temelju povlastice za ribolov, plovilima, ribolovnim alatima i opremom te u ribolovnim zonama koje su upisane u povlastici za ribolov.

(2) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, na ribarskom plovilu mora biti odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova, a koja mora biti stručno osposobljena za gospodarski ribolov.

(3) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova, od polaska do povratka, povlastica za ribolov se mora nalaziti na ribarskom plovilu ili uz osobu koja obavlja ribolov.

Povlastica za ribolov

Članak 26.

(1) Povlastica za ribolov se izdaje vlasniku plovila kojemu pripadaju sva prava i obveze iz povlastice, posebno za svako ribarsko plovilo, izuzev za pomoćna plovila, koja se upisuju u povlasticu glavnog ribarskog plovila.

(2) Povlastica za ribolov izdat će se vlasniku ribarskog plovila ukoliko mu nije izrečena zaštitna mjera trajne zabrane obavljanja ribolova na moru.

(3) Povlastica za ribolov mora sadržavati podatke o ribolovnom plovilu, vlasniku plovila, ovlašteniku povlastice, ribolovnoj opremi i alatima te ribolovnim zonama.

(4) Prava iz povlastice za ribolov mogu se prenositi na drugu povlasticu za ribolov.

(5) Dopušten je prijenos prava iz povlastice za ribolov u cijelosti (u daljnjem tekstu: prijenos povlastice) na drugu fizičku ili pravnu osobu vlasnika drugog plovila pod uvjetom povlačenja plovila na koje je povlastica izdana iz ribolova.

(6) Prijenos povlastice na novog vlasnika dopušten je i u slučaju kupnje, darovanja ili nasljeđivanja plovila na koje je izdana povlastica.

(7) Vlasnik plovila kojemu je izdana povlastica obvezan je o nakani prijenosa povlastice prodajom izvijestiti Ministarstvo. Ministarstvo će u roku od 15 dana od dana zaprimanja obavijesti o namjeri prijenosa povlastice:

a. objaviti Javni poziv zainteresiranima za prijenos povlastice ili

b. ponuditi otkup za prijenos povlastice u državno vlasništvo sukladno članku 32. ovoga Zakona.

(8) U postupku prijenosa povlastice nakon Javnog poziva iz stavka 7. ovoga članka, Ministarstvo će u obzir posebno uzimati sljedeće kriterije:

a. prebivalište fizičke osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina,

b. stvarno sjedište pravne osobe na području priobalnih gradova ili općina Republike Hrvatske dulje od 5 godina.

(9) Način provedbe Javnog poziva iz stavka 7. ovoga članka te detaljne uvjete i kriterije propisat će ministar.

(10) Uvjeti koje mora zadovoljavati ovlaštenik povlastice su:

1. da je kao pravna ili fizička osoba registriran za obavljanje djelatnosti gospodarskog ribolova na moru,

2. da je sam stručno osposobljen za gospodarski ribolov ili ima najmanje jednog zaposlenog djelatnika stručno osposobljenog za gospodarski ribolov,

3. da ima na plovilu odgovornu osobu za obavljanje gospodarskog ribolova ukoliko sam ne obavlja ribolov,

4. da mu nije izrečena zaštitna mjera trajne zabrane obavljanja gospodarskog ribolova na moru.

(11) U slučaju promjene podataka sadržanih u povlastici za ribolov izdaje se novi obrazac povlastice.

(12) Sadržaj obrasca povlastice za ribolov i uvjete pod kojima je moguće prenositi prava iz stavka 4. ovoga članka propisuje ministar.

Izdavanje povlastice za ribolov

Članak 27.

(1) Povlasticu za ribolov izdaje Ministarstvo u upravnom postupku protiv čijeg akta nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) Ministarstvo vodi Registar povlastica za ribolov u elektroničkom obliku.

(3) Uvjete i način izdavanja povlastica za ribolov te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov propisuje ministar.

Pohranjivanje povlastica za ribolov

Članak 28.

(1) Povlasticu za ribolov vlasnik plovila mora pohraniti u Ministarstvu:

– u slučaju nesposobnosti plovila za obavljanje gospodarskog ribolova dulje od šest mjeseci,

– u slučaju kada se plovilo namjerava koristiti u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja gospodarskog ribolova,

– ukoliko se utvrdi da vlasnik plovila kojem je izdana povlastica za ribolov nema plovilo, alate i opremu za ribolov,

– u slučaju da vlasnik plovila proda plovilo, a povlasticu za ribolov želi zadržati radi prebacivanja prava iz povlastice za ribolov na novo plovilo,

– u slučaju prestanka pravne osobe ili obrta ovlaštenika povlastice za ribolov, ukoliko u povlasticu za ribolov nije upisan drugi ovlaštenik.

(2) Povlastica za ribolov se mora pohraniti u roku od 30 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. podstavka 1., 2., 3. i 4. ovog članka, odnosno u roku od 72 sata od nastanka okolnosti iz stavka 1. podstavka 5. ovoga članka.

(3) Povlastica za ribolov može biti pohranjena u Ministarstvu na rok od najviše dvije godine.

(4) Ministarstvo vodi Upisnik pohranjenih povlastica za ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Uvjete i postupak pohrane povlastice za ribolov, način vođenja i oblik Upisnika pohranjenih povlastica za ribolov propisuje ministar.

Revizija

Članak 29.

(1) Povlastica za ribolov podliježe reviziji.

(2) Vlasnik, odnosno ovlaštenik povlastice za ribolov mora zadovoljiti propisane kriterije u postupku revizije.

(3) Postupak revizije provodi Ministarstvo.

(4) Način obavljanja revizije i kriterije iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

 

 

 

 

Prestanak važenja povlastice za ribolov

Članak 30.

(1) Povlastica za ribolov prestaje važiti:

– na zahtjev vlasnika plovila za koje je izdana povlastica za ribolov,

– ukoliko vlasnik plovila za koje je izdana povlastica za ribolov ne preuzme pohranjenu povlasticu za ribolov od Ministarstva 60 dana od isteka roka na koji je pohranjena,

– ukoliko je nakon izdavanja povlastice za ribolov utvrđeno da je ista izdana na temelju dostavljenih netočnih podataka i utvrđenih činjenica,

– ukoliko vlasnik plovila ne pohrani povlasticu za ribolov sukladno članku 28. ovoga Zakona,

– ukoliko vlasnik povlastice za ribolov nije zadovoljio kriterije iz članka 29. stavka 2. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o prestanku važenja povlastice za ribolov.

Oduzimanje povlastice za ribolov

Članak 31.

(1) Povlastica za ribolov se oduzima rješenjem Ministarstva na temelju zaštitne mjere zabrane obavljanja ove djelatnosti izrečene uz novčanu kaznu za prekršaj utvrđen ovim Zakonom.

(2) Protiv rješenja Ministarstva iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Povlastice za ribolov u državnom vlasništvu

Članak 32.

(1) Povlasticama za ribolov u državnom vlasništvu smatraju se povlastice za ribolov otkupljene sukladno posebnom propisu i povlastice za ribolov koje su prestale važiti.

(2) Ministarstvo vodi Registar povlastica za ribolov u državnom vlasništvu u elektroničkom obliku.

(3) Ministar može dodijeliti povlastice za ribolov iz stavka 1. ovoga članka novim vlasnicima putem javnog natječaja.

(4) Prednost na javnom natječaju imaju fizičke osobe s prebivalištem, odnosno pravne osobe sa stvarnim sjedištem u priobalnim gradovima i općinama Republike Hrvatske.

(5) Uvjete dodjele povlastica za ribolov u državnom vlasništvu te sadržaj i način vođenja Registra povlastica za ribolov u državnom vlasništvu propisuje ministar.

Stručna osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova

Članak 33.

(1) Stručna osposobljenost za   obavljanje gospodarskog ribolova dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova (u daljnjem tekstu: uvjerenje za gospodarski ribolov) koje izdaje Ministarstvo.

(2) Uvjerenje za gospodarski ribolov izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu ispita za obavljanje gospodarskog ribolova.

(3) Stručnu osposobljenost za obavljanje gospodarskog ribolova provjerava posebno stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(4) Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Program ispita za obavljanje gospodarskog ribolova uz mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, obrazac i način izdavanja uvjerenja te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih uvjerenja za gospodarski ribolov propisuje ministar.

Korištenje ribolovnih alata u gospodarskom ribolovu

Članak 34.

(1) U gospodarskom ribolovu smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na ribarskom plovilu smiju se nalaziti samo oni ribolovni alati i oprema koji su upisani u povlasticu.

 

(3) Zabranjeno je upotrebljavati:

1. ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni,

2. ribolovni alat i/ili opremu na nepropisan način,

3. ribolovni alat i/ili opremu čije konstrukcijsko-tehničke osobine ne udovoljavaju propisanim uvjetima,

4. ribolovni alat i/ili opremu u većoj količini od propisane,

5. ribolovni alat i/ili opremu u vrijeme kada je za njega propisana vremenska zabrana uporabe,

6. ribolovni alat i/ili opremu u dijelu ribolovnog mora u kojem je propisana zabrana uporabe navedenog alata ili opreme.

(4) Zabranjeno je obavljanje gospodarskog ribolova onim ribolovnim alatima i opremom te njihovo držanje na plovilu za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.

(5) U slučajevima kada se gospodarski ribolov obavlja ronjenjem uz uporabu ronilačkih aparata, osobe koje rone moraju biti stručno osposobljene za ronjenje, što dokazuju uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za ronjenje koju izdaje ovlaštena organizacija, sukladno posebnim propisima.

Mali obalni ribolov

Članak 35.

(1) Mali obalni ribolov smije obavljati fizička osoba koja je stručno osposobljenja za obavljanje malog obalnog ribolova, na temelju odobrenja za mali obalni ribolov (u daljnjem tekstu: odobrenje).

(2) Mali obalni ribolov smije se obavljati samo plovilom upisanim u odobrenje uz uporabu propisanih vrsta i količina ribolovnih alata i opreme u najviše tri susjedne ribolovne podzone.

(3) Mali obalni ribolov smije obavljati samo nositelj odobrenja.

(4) U malom obalnom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i/ili sakupiti ukupno do pet kilograma ribe i drugih morskih organizama.

(5) Ministar može ograničiti sastav dnevnog ulova iz stavka 4. ovoga članka po vrstama i količinama riba i drugih morskih organizama.

(6) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

(7) U malom obalnom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone) te sakupljanje koralja i spužava.

(8) Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem malog obalnog ribolova smiju se prodavati samo krajnjim potrošačima na mjestima koja za to odlukom odredi nadležno tijelo jedinice lokalne samouprave na području koje nositelj odobrenja ima prebivalište.

(9) Namjenu, vrste i količine te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije koristiti u malom obalnom ribolovu propisuje ministar.

Korištenje ribolovnih alata u malom obalnom ribolovu

Članak 36.

(1) U malom obalnom ribolovu smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova na ribarskom plovilu smiju se nalaziti samo oni ribolovni alati i oprema koji su upisani u odobrenje.

(3) Zabranjeno je upotrebljavati:

1. ribolovni alat i/ili opremu protivno njihovoj namjeni,

2. ribolovni alat i/ili opremu na nepropisan način,

3. ribolovni alat i/ili opremu čije konstrukcijsko-tehničke osobine ne udovoljavaju propisanim uvjetima,

4. ribolovni alat i/ili opremu u većoj količini od propisane.

(4) Zabranjeno je obavljanje malog obalnog ribolova onim ribolovnim alatima i opremom te njihovo držanje na plovilu, za koje je na snazi zabrana upotrebe na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske.

Odobrenja za mali obalni ribolov

Članak 37.

(1) Odobrenje mora sadržavati podatke o nositelju odobrenja, ribolovnom plovilu, vlasniku plovila, ribolovnim podzonama i ribolovnoj opremi i alatima.

(2) Uvjeti za dobivanje odobrenja su:

1. posjedovanje važećeg odobrenja za obavljanje malog ribolova,

2. ukupni dohodak ostvaren u prethodnoj kalendarskoj godini koji po članu kućanstva mjesečno ne prelazi 50% proračunske osnovice,

3. navršenih 60 godina života.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, odobrenje se može izdati umirovljenom ovlašteniku povlastice za gospodarski ribolov.

(4) U slučaju promjene podataka sadržanih u odobrenju izdaje se novi obrazac odobrenja.

(5) Odobrenje za mali obalni ribolov je neprenosivo.

(6) Za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova odobrenje za mali obalni ribolov se mora nalaziti na plovilu.

(7) Sadržaj obrasca odobrenja propisuje ministar.

Izdavanje odobrenja

Članak 38.

(1) Odobrenje izdaje Ministarstvo u upravnom postupku protiv čijeg akta žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) Ministarstvo unosi podatke o izdanim odobrenjima u Registar odobrenja koji se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Uvjete i način izdavanja odobrenja te sadržaj i način vođenja Registra odobrenja propisuje ministar.

Pohranjivanje odobrenja

Članak 39.

(1) Odobrenja se pohranjuju u Ministarstvu:

– u slučaju nesposobnosti plovila za obavljanje malog obalnog ribolova dulje od dva mjeseca,

– u slučaju kada se plovilo namjerava koristiti u druge svrhe, a ne u svrhu obavljanja malog obalnog ribolova,

– ukoliko se utvrdi da vlasnik plovila kojem je izdano odobrenje nema propisano plovilo, alate i opremu za ribolov,

– u slučaju da vlasnik plovila proda plovilo, a odobrenje želi zadržati radi prenošenja prava iz odobrenja na novo plovilo,

– u slučaju da nositelj odobrenja za mali obalni ribolov ne može obavljati dulje od dva mjeseca.

(2) Odobrenje se mora pohraniti u roku od 15 dana od dana nastanka okolnosti iz stavka 1. ovoga članka.

(3) Odobrenja može biti pohranjeno u Ministarstvu na rok od najviše šest mjeseci.

(4) Ministarstvo vodi Upisnik pohranjenih odobrenja u elektroničkom obliku.

(5) Uvjete i postupak pohrane odobrenja, način vođenja i obrazac Upisnika propisat će ministar.

Prestanak važenja odobrenja

Članak 40.

(1) Odobrenje prestaje važiti:

– smrću nositelja odobrenja,

– na zahtjev nositelja odobrenja,

– ukoliko nositelj odobrenja ne preuzme pohranjeno odobrenje od Ministarstva 30 dana od isteka roka na koji je pohranjeno,

– ukoliko je nakon izdavanja odobrenja provjerom utvrđeno da je isto izdano na temelju dostavljenih netočnih podataka i utvrđenih činjenica,

– ukoliko nositelj odobrenja ne pohrani odobrenje sukladno članku 39. ovoga Zakona,

– ukoliko nositelj odobrenja ne dostavi izvješće o ulovu dva mjeseca uzastopno ili ne ostvari ulov u razdoblju od 6 mjeseci,

– ukoliko nositelj odobrenja ne dostavi Ministarstvu dokaz o ispunjenju uvjeta iz članka 37. stavka 2. točke 2. ovoga Zakona do 1. ožujka tekuće godine, što se ne odnosi na nositelje odobrenja iz članka 37. stavka 3. ovoga Zakona.

(2) U slučajevima iz stavka 1. ovoga članka Ministarstvo donosi rješenje o prestanku važenja odobrenja.

Oduzimanje odobrenja

Članak 41.

(1) Odobrenje se oduzima rješenjem Ministarstva na temelju zaštitne mjere zabrane obavljanja ove djelatnosti izrečene uz novčanu kaznu za prekršaj utvrđen ovim Zakonom.

(2) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor.

Stručna osposobljenost za obavljanje malog obalnog ribolova

Članak 42.

(1) Stručna osposobljenost za obavljanje malog obalnog ribolova dokazuje se Uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova (u daljnjem tekstu: Uvjerenje za mali obalni ribolov) koje izdaje Ministarstvo.

(2) Uvjerenje za mali obalni ribolov izdat će se osobama iz članka 37. stavka 2. ovoga Zakona na temelju Uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za mali ribolov izdanom sukladno ranijem propisu.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka nositelj odobrenja iz članka 37. stavka 3. ovoga Zakona dokazuje stručnu osposobljenost za obavljanje malog obalnog ribolova Uvjerenjem za gospodarski ribolov.

(4) Ministarstvo vodi Registar izdanih uvjerenja za mali obalni ribolov u elektroničkom obliku.

(5) Obrazac i način izdavanja Uvjerenja za mali obalni ribolov te oblik, sadržaj i način vođenja Registra izdanih uvjerenja za mali obalni ribolov propisuje ministar.

Športski ribolov na moru

Članak 43.

(1) Športski ribolov na moru smije se obavljati samo uz posjedovanje dnevne, višednevne ili godišnje dozvole za športski ribolov na moru.

(2) Dozvola za športski ribolov na moru mora se uvijek nalaziti kod ribolovca za vrijeme obavljanja ribolova.

Izdavanje dozvola za športski ribolov

Članak 44.

(1) Dozvolu za športski ribolov na moru izdaje Ministarstvo, a prodaje ih nacionalni savez za športski ribolov na moru Republike Hrvatske.

(2) Pravo na kupnju dnevne i višednevne dozvole za športski ribolov imaju članovi nacionalnih saveza za športski ribolov na moru.

(3) Pravo na kupnju godišnje dozvole za športski ribolov imaju članovi nacionalnog saveza za športski ribolov na moru Republike Hrvatske, koji imaju prebivalište u Republici Hrvatskoj.

(4) Obrasce i način izdavanja dozvola za športski ribolov propisuje ministar.

Ribolov podvodnom puškom

Članak 45.

(1) Zabranjeno je obavljanje ribolova podvodnom puškom, osim u športskom ribolovu.

(2) Ribolov podvodnom puškom smije se obavljati samo ronjenjem na dah.

(3) Zabranjen je ribolov uz uporabu podvodne puške od zalaska do izlaska sunca.

(4) Pri obavljanju ribolova podvodnom puškom ribolovac mora biti propisno označen.

(5) Dozvola za obavljane športskog ribolova podvodnom puškom ne smije se prodati za osobu mlađu od 16 godina.

 

 

 

Natjecanja

Članak 46.

(1) Natjecanja u športskom ribolovu na moru ne smiju se održati bez odobrenja Ministarstva

(2) Odobrenje i uvjete za održavanje natjecanja u športskom ribolovu izdaje Ministarstvo.

(3) Nacionalni savez za športski ribolov na moru obvezan je Ministarstvu dostaviti kalendar natjecanja do 31. prosinca tekuće godine, za narednu godinu.

(4) Za vrijeme trajanja natjecanja u športskom ribolovu količina ulova nije ograničena.

(5) Iznimno od stavka 4. ovoga članka, količina ulova u natjecanju može se ograničiti ukoliko se love vrste čiji je ulov inače ograničen.

(6) Odobrenjem iz stavka 1. ovoga članka može se u vrijeme i na području odvijanja natjecanja ograničiti obavljanje ostalih vrsta ribolova.

Rekreacijski ribolov

Članak 47.

(1) Rekreacijski ribolov smije se obavljati uz posjedovanje dnevne, višednevne i godišnje dozvole.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, osobama mlađim od 14 godina dopušteno je bez posjedovanja dozvole obavljati rekreacijski ribolov odmetom s jednim povrazom, sa ili bez korištenja štapa.

(3) Ribolovac mora dozvolu uvijek imati kod sebe kada obavlja rekreacijski ribolov.

Izdavanje dozvola za rekreacijski ribolov

Članak 48.

(1) Dozvole za rekreacijski ribolov izdaje Ministarstvo.

(2) Dozvole za rekreacijski ribolov prodaje Ministarstvo i pravne ili fizičke osobe koje za to ovlasti ministar.

(3) Godišnja dozvola iz stavka 1. ovoga članka smije se prodati samo osobi s prebivalištem u Republici Hrvatskoj.

(4) Obrasce i način izdavanja dozvola za rekreacijski ribolov propisuje ministar.

(5) Uz dozvolu za obavljanje rekreativnog ribolova u zaštićenim područjima, sukladno posebnim propisima, potrebno je ishoditi i posebnu dozvolu koju izdaje javna ustanova koja područjem upravlja u skladu s posebnim propisom.

Zajedničke odredbe za športski i rekreacijski ribolov

Članak 49.

(1) Pojedine vrste riba i drugih morskih organizama koje su ulovljene u športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu moraju biti označene neposredno nakon ulova, a najkasnije prije napuštanja mjesta ulova.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, ribe i drugi morski organizmi ulovljeni za vrijeme natjecanja u športskom ribolovu, moraju biti označeni odmah po isteku roka za žalbu nakon obavljenog vaganja.

(3) Vrste riba i drugih morskih organizama koje je potrebno označiti i način označavanja iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

(4) U športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu dopušteno je dnevno uloviti i sakupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama, a dopuštena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dopuštenih pet kilograma.

(5) Športski i rekreacijski ribolovac ne smije uz sebe imati veću količinu riba i drugih morskih organizama koji podliježu označavanju sukladno stavku 3. ovoga članka, a ulovljenih u športskom, odnosno rekreacijskom ribolovu od količine propisane stavkom 4. ovoga članka.

(6) Pravne i fizičke osobe koje prodaju dozvole za športski ribolov i rekreacijski ribolov na moru dužne su Ministarstvu dostavljati izviješća o prodanim dozvolama.

(7) Sadržaj, oblik i rokove dostave izviješća iz stavka 6. ovoga članka propisat će ministar.

 

 

Športski i rekreacijski ribolov tune

Članak 50.

(1) U športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu zabranjen je ribolov atlantske tune (Thunnus thynnus), igluna (Xiphias gladius), iglana (Tetrapturus belone), te sakupljanje koralja i spužava.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u rekreacijskom ribolovu na moru dopušten je ulov atlantske tune, igluna, iglana samo uz posebnu dozvolu koju izdaje Ministarstvo, a u športskom ribolovu u okviru natjecanja iz članka 46. stavka 6. ovoga Zakona.

(3) Način obavljanja ribolova, obrasce i način izdavanja dozvola te visinu naknade za ulov tuna, igluna i iglana propisuje ministar.

Alati i oprema za športski ribolov i rekreacijski ribolov

Članak 51.

(1) U obavljanju športskog ribolova i rekreacijskog ribolova na moru smiju se koristiti samo ribolovni alati i oprema propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Uvjete obavljanja ribolova pridnenim parangalima u športskom i rekreacijskom ribolovu propisuje ministar.

(3) U obavljanju športskog ribolova i rekreacijskog ribolova na moru zabranjeno je upotrebljavati ribolovni alat i/ili opremu na nepropisan način ili u većoj količini od propisane.

(4) Način uporabe, vrstu i količinu te način označavanja ribolovnih alata i opreme koja se smije upotrebljavati u obavljanju športskog ribolova i/ili rekreacijskog ribolova na moru propisuje ministar.

Ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija

Članak 52.

(1) Ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost može se obavljati samo na temelju rješenja koje na zahtjev donosi ministar.

(2) Ministar u rješenju iz stavka 1. ovoga članka određuje uvjete pod kojima se smije obavljati Ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe i ribolov za potrebe akvarija otvorenih za javnost

(3) Zahtjev za donošenje rješenja kojim se dopušta ribolov iz stavka 1. ovoga članka podnosi se na obrascu koji propisuje ministar.

(4) Za ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe u područjima zaštićenim prema posebnom zakonu mora se ishoditi i odobrenje s uvjetima zaštite prirode koje izdaje ministarstvo nadležno za poslove zaštite prirode.

(5) Ribolov u znanstvene i znanstvenonastavne svrhe može se obavljati protivno odredbama ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega.

(6) Rješenje iz stavka 1. ovoga članka mora se uvijek nalaziti uz korisnika za vrijeme obavljanja ribolova.

(7) Za vrijeme i na području obavljanja ribolova iz stavka 1. ovoga članka ministar može propisati zabranu ili ograničenje obavljanja ostalih vrsta ribolova.

(8) Ribolov iz stavka 1. ovoga članka može se rješenjem dopustiti samo pravnim i fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti.

(9) Protiv rješenja iz stavka 1. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Ribolovni turizam

Članak 53.

(1) Ribolovnim turizmom u smislu ovoga Zakona podrazumijevaju se aktivnosti koje obavljaju ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru u okviru pružanja usluga u turizmu.

(2) U obavljanju ribolovnog turizma na ovlaštenika povlastice za gospodarski ribolov sukladno se primjenjuju i odredbe posebnih propisa koji uređuju pružanje usluga u turizmu i/ili ugostiteljstvu.

(3) Ovlaštenici povlastica za gospodarski ribolov na moru koji obavljaju ribolovni turizam moraju se pridržavati odredbi ovoga Zakona.

 

Ovlaštenje za ribolovni turizam

Članak 54.

(1) Ribolovni turizam smije se obavljati samo na temelju ovlaštenja za ribolovni turizam koje izdaje Ministarstvo u upravnom postupku, protiv čijeg akta nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) Ministarstvo unosi podatke o izdanim ovlaštenjima u Registar ovlaštenja koji se vodi u elektroničkom obliku.

(3) Za vrijeme obavljanja ribolovnog turizma, na ribarskom plovilu mora se nalaziti:

– povlastica,

– ovlaštenje za ribolovni turizam,

– očevidnik ili izvješće,

– rješenje za pružanje usluga u turizmu i ugostiteljstvu sukladno posebnim propisima,

– odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova.

(4) Uvjete i način izdavanja te sadržaj i način vođenja Registra ovlaštenja za ribolovni turizam propisuje ministar.

IV. MJERE UPRAVLJANJA RIBARSKOM FLOTOM

Mjere upravljanja ribarskom flotom

Članak 55.

(1) Radi održivog upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar propisuje:

– sustav nadzora i praćenja ribarskih plovila,

– kapacitet flote u volumenu izražen u GT i ukupnu snagu pogonskih motora izraženu u kW te referentnu vrijednost,

– način prikupljanja podataka o ulasku i izlasku iz flote i modernizaciji plovila,

– interventne mjere u nenadanim slučajevima.

(2) Radi održivog upravljanja aktivnostima ribarske flote ministar može propisati:

– broj i veličinu ribarskih plovila, snagu pogonskog stroja te vrstu i količinu ribolovnog alata i opreme kojima je u određenoj ribolovnoj zoni, podzoni ili području dopušten ribolov,

– pojedinačni ribolovni napor po ribarskom plovilu ili ukupni ribolovni napor za ribolovnu zonu, podzonu ili područje i način ribolova,

– broj povlastica za određenu vrstu ribolova ili broj odobrenja u određenoj ribolovnoj zoni ili podzoni,

– zabranu izdavanja novih povlastica ili odobrenja za ribolov.

Registar ribarske flote

Članak 56.

(1) Sva ribarska plovila koja se koriste u gospodarskom i malom obalnom ribolovu moraju biti upisana u Registar ribarske flote.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u Registar ribarske flote moraju biti upisana i plovila koja se koriste isključivo u akvakulturi.

(3) Svakom plovilu koje je upisano u Registar ribarske flote dodjeljuje se jedinstveni identifikacijski broj (CFR).

(4) Registar ribarske flote vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(5) Ministarstvo izdaje vlasniku plovila izvod iz Registra ribarske flote.

(6) Izgled i način izdavanja izvoda iz Registra flote propisuje ministar.

(7) Tijela u čijoj se nadležnosti nalazi vođenje upisnika brodova ili očevidnika brodica Republike Hrvatske razmjenjuju podatke u procesu vođenja Registra ribarske flote s Ministarstvom.

 

 

Podaci u Registru ribarske flote

Članak 57.

(1) U Registar ribarske flote unose se svi podaci o ulasku i izlasku iz flote, o modernizaciji plovila i svim drugim podacima koji utječe na ribolovni kapacitet.

(2) Ministarstvo će omogućiti da podaci vezani uz provedbu međunarodnih propisa o upravljanju ribarskom flotom budu dostupni odgovarajućim međunarodnim organizacijama, kojih je Republika Hrvatska članica.

(3) Sadržaj, način vođenja Registra ribarske flote, posebne uvjete ulaska i izlaska plovila iz flote, način upravljanja kapacitetom ribarske flote te način razmjene podataka s međunarodnim organizacijama kojih je Republika Hrvatska članica propisuje ministar.

Satelitski sustav nadzora plovila

Članak 58.

(1) U svrhu nadzora i praćenja ribarskih plovila, uvodi se satelitski sustav nadzora plovila (u daljnjem tekstu: VMS).

(2) Ribarska plovila koja podliježu obvezi instalacije uređaja za praćenje plovila smiju isploviti iz luke jedino ukoliko im je uređaj za praćenje plovila uključen i ispravan.

(3) Iznimno od stavka 2. ovoga članka, ministar može propisati uvjete pod kojima ribarsko plovilo smije isploviti iz luke ukoliko je uređaj za praćenje plovila neispravan.

(4) Uređaj za praćenje plovila instaliran na plovilu mora biti odobren od Ministarstva ili druge ovlaštene organizacije koju odredi ministar.

(5) Uređaj za praćenje plovila mora biti konfiguriran na način da u Ribarstveni monitoring centar automatski šalje podatke o:

– identifikacijskoj oznaci plovila,

– zadnjoj geografskoj poziciji plovila,

– datumu i vremenu kada je zabilježena zadnja pozicija,

– brzini i smjeru plovila.

(6) Troškove nabave i instalacije opreme, održavanja i troškove prijenosa podataka snosi Ministarstvo.

(7) Zabranjeno je namjerno uništavanje, oštećivanje, otvaranje i svi drugi oblici manipulacije uređajem za praćenje plovila, kao i ostalom tehničkom opremom koja omogućava automatsko slanje VMS podataka.

(8) Način i uvjete uspostave satelitskog sustava nadzora plovila propisuje ministar.

Ribarstveni monitoring centar

Članak 59.

(1) U svrhu provedbe sustava nadzora i praćenja plovila, u Ministarstvu se osniva Ribarstveni monitoring centar.

(2) Ribarstveni monitoring centar obavlja poslove vezane uz:

– provedbu i održavanje Geoinformacijskog sustava ribarstva i VMS sustava,

– provedbu i održavanje sustava za prikupljanje i upravljanje svim podacima u ribarstvu,

– dostavu podataka međunarodnim organizacijama kojih je Republika Hrvatska članica,

– razmjenu podataka s ribarstvenim monitoring centrima drugih zemalja,

– ostale poslove koje odredi ministar.

(3) Način obavljanja poslova iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

V. MJERE PRAĆENJA ULOVA

Vođenje i dostava očevidnika i iskrcajne deklaracije, te izvješća o ulovu

Članak 60.

(1) Ovlaštenici povlastice za gospodarski ribolov koji se obavlja ribarskim plovilom dužine veće od 10 metara moraju voditi očevidnik o ulovu u gospodarskom ribolovu i iskrcajnu deklaraciju i dostavljati ih Ministarstvu na način i pod uvjetima sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega.

(2) Ovlaštenici povlastice za ribolov koji se obavlja ribarskim plovilima dužine do 10 metara i nositelji odobrenja za mali obalni ribolov moraju voditi izvješće o ulovu i dostavljati ga Ministarstvu na način i pod uvjetima sukladno ovom Zakonu i propisima donesenim na temelju njega.

(3) Očevidnik, iskrcajna deklaracija i izvješće moraju:

– sadržavati točne podatke o obavljenom gospodarskom ribolovu,

– sadržavati pravodobno upisane podatke o obavljenom gospodarskom ribolovu,

– biti dostavljeni u propisanom roku.

(4) Očevidnik i iskrcajna deklaracija iz stavka 1. ovoga članka i izvješće o ulovu iz stavka 2. ovoga članka moraju se nalaziti na plovilu kojim se obavlja ribolov.

(5) Oblik, sadržaj i način vođenja i dostave očevidnika, iskrcajne deklaracije i izvješća o ulovu u gospodarskom ribolovu na moru propisuje ministar.

Iskrcaj, prekrcaj i skladištenje ulova iz gospodarskog ribolova

Članak 61.

(1) Iskrcaj riba i drugih morskih organizama iz gospodarskog i malog obalnog ribolova na moru može se obavljati samo na iskrcajnim mjestima koja odredi ministar, uz suglasnost ministra nadležnog za pomorstvo.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, iskrcaj se može obaviti izvan iskrcajnog mjesta na mjestima koje odredi nadležni inspektor sigurnosti plovidbe, ako je to potrebno zbog sigurnosti plovidbe ili, uz prethodno odobrenje ribarskog inspektora, radi očuvanja kvalitete ulova.

(3) Prekrcaj ulova iz gospodarskog i malog obalnog ribolova na moru s jednog plovila na drugo može se obavljati pod uvjetima i na način sukladan ovom Zakonu.

(4) Skladištenje riba i drugih morskih organizama iz gospodarskog ribolova koji se ne stavljaju u prodaju odmah nakon iskrcaja može se obavljati pod uvjetima i na način sukladan ovom Zakonu.

(5) Uvjete, način obavljanja iskrcaja, skladištenja i prekrcaja propisuje ministar.

Iskrcaj s plovila pod stranom zastavom

Članak 62.

(1) Ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom, a koje namjerava iskrcati ulov u Republici Hrvatskoj, o tome mora obavijestiti Ministarstvo najkasnije 72 sata prije predviđenog dolaska u luku iskrcaja.

(2) Ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom ulov može iskrcati samo u lukama koje su otvorene za međunarodni promet, na dijelu obale koji ispunjava uvjete za prihvat ulova sukladno posebnim propisima.

(3) U smislu ovoga Zakona, iskrcajem se ne smatra prebačaj žive ribe iz teglećih ili ulovnih kaveza na uzgojne kaveze.

(4) Iznimno od odredbe stavka 2. ovoga članka, iskrcaj se može izvršiti izvan iskrcajnog mjesta na mjestu koje odredi inspektor sigurnosti plovidbe uz suglasnost tijela državne uprave nadležnog za nadzor državne granice, u slučajevima uzrokovanim plovidbenim ili sigurnosnim uvjetima.

(5) Način i uvjete iskrcaja iz stavka 1. ovoga članka te način dostave podataka propisat će ministar.

 

 

 

 

 

Prva prodaja

Članak 63.

(1) Prva prodaja smije se obavljati samo na mjestima prve prodaje, pod uvjetima i na način sukladan ovom Zakonu te posebnom propisu o uređenju tržišta u ribarstvu.

(2) Ukoliko se prva prodaja obavlja preko zadruga ili drugih oblika udruživanja u ribarstvu, primjenjuju se i posebne odredbe o zadrugama i drugim oblicima udruživanja sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanje potpora i uređenja tržišta u ribarstvu.

(3) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, prva prodaja poznatom prvom kupcu može se obaviti i izvan mjesta prve prodaje.

(4) Uvjete i način obavljanja prve prodaje iz stavka 1. i 2. ovoga članka propisuje ministar.

Dostava podatka o prvoj prodaji

Članak 64.

(1) Odgovorne osobe na mjestima prve prodaje dužne su dostavljati Ministarstvu podatke o prvoj prodaji po vrsti, količini i cijeni ribe i drugih morskih organizama na obrascu prodajnog lista u elektroničkom obliku.

(2) Ukoliko se prva prodaja obavlja izvan mjesta prve prodaje poznatom prvom kupcu, prvi kupac je dužan dostavljati Ministarstvu podatke o prvoj prodaji po vrsti, količini i cijeni ribe i drugih morskih organizama na obrascu prodajnog lista u elektroničkom obliku.

(3) Ukoliko ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov na moru nakon iskrcaja neposredno prodaje ribu i druge morske organizme krajnjim potrošačima, dužan je dostavljati Ministarstvu podatke o prvoj prodaji po vrsti, količini i cijeni ribe i drugih morskih organizama na obrascu prodajnog lista u elektroničkom obliku.

(4) Osobe iz stavka 1., 2. i 3. ovoga članka koje su dužne dostavljati podatke o prvoj prodaji moraju se upisati u Registar prvih kupaca koji vodi Ministarstvo u elektroničkom obliku.

(5) Ukoliko se ulov ne stavlja u prvu prodaju u roku od 48 sati od iskrcaja, ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov dužan je Ministarstvu dostavljati podatke o skladištenju ribe i drugih morskih organizama.

(6) Oblik, sadržaj, način i rokove dostave podataka o prvoj prodaji i skladištenju te način vođenja registra prvih kupaca propisuje ministar.

Drugi podaci o ribolovu

Članak 65.

(1) U svrhu praćenja ribolova, uzgoja i prometa ministar može propisati da pravne i fizičke osobe dostavljaju i druge podatke i/ili vode druge evidencije vezane za djelatnost koju obavljaju.

(2) Oblik, sadržaj i način dostave podataka i vođenja evidencija propisuje ministar.

(3) Ribu i druge morske organizme na tržištu mora pratiti dokumentacija o podrijetlu proizvoda, sukladno posebnom propisu koji uređuje pitanja popratne dokumentacije za svježe proizvode ribarstva i žive školjkaše u unutarnjem prometu.

Promatrači

Članak 66.

(1) U svrhu praćenja ribolova i uzgoja ministar može propisati da se na plovilima i uzgajalištima mora nalaziti ovlašteni promatrač koji će obavljati poslove kontrole i praćenja.

(2) Program promatrača, način i uvjete rada i ovlašćivanja promatrača propisuje ministar.

Evidencija ulova u športskom i rekreacijskom ribolovu

Članak 67.

(1) Ministar može propisati da osobe koje obavljaju športski ribolov i rekreacijski ribolov vode evidenciju ulova po vrstama i količini i području ulova ribe i drugih morskih organizama.

(2) Oblik, sadržaj i način vođenja evidencije te način dostave podataka propisuje ministar.

VI. MJERE UPRAVLJANJA UZGOJEM RIBA I DRUGIH MORSKIH ORGANIZAMA

Opće odredbe

Članak 68.

(1) Djelatnost uzgoja riba i drugih morskih organizama (u daljnjem tekstu: uzgoj) smije se obavljati samo na temelju povlastice za uzgoj.

(2) Pravne ili fizičke osobe smiju započeti obavljati djelatnost uzgoja ako imaju zaposlene osobe stručno osposobljene za uzgoj.

(3) Ukoliko kapacitet uzgoja ribe i drugih morskih organizama prelazi propisani kapacitet, pravne ili fizičke osobe smiju obavljati djelatnost uzgoja samo ako imaju zaposlenu ili ugovorno vezanu osobu koja ima završen preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij morskog ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koji uključuje područje uzgoja riba i drugih morskih organizama.

(4) Kapacitet uzgoja ribe i drugih morskih organizama i visinu prekoračenja iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.

Uvjeti uzgoja

Članak 69.

(1) Pravne i fizičke osobe smiju obavljati uzgoj samo na dijelu pomorskoga dobra za koji imaju koncesiju.

(2) Pravne i fizičke osobe koje uzgoj obavljaju u instalacijama na kopnu uz korištenje morske vode smiju uzgoj obavljati samo na dijelu kopna za koji imaju odgovarajuće dozvole, sukladno propisima o gradnji i samo uz koncesiju za zahvat mora za potrebe uzgoja sukladno postupku davanja koncesije na pomorskom dobru.

(3) Pravne i fizičke osobe smiju uzgajati samo vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje su upisane u povlasticu za uzgoj.

(4) Pravne i fizičke osobe smiju koristiti hranu za ribu u uzgoju najviše do količine koja je upisana u povlasticu za uzgoj.

(5) Dijelovi pomorskoga dobra za uzgoj moraju se utvrditi sukladno kriterijima o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj i dokumentima prostornog uređenja, odnosno sukladno posebnim propisima iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša.

(6) Kriterije o pogodnosti dijelova pomorskoga dobra za uzgoj propisuje ministar uz suglasnost ministra nadležnog za zaštitu okoliša i ministra nadležnog za pomorstvo, uz prethodno pribavljeno mišljenje ministra nadležnog za vodno gospodarstvo.

(7) Obavijest o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za uzgoj ne može se objaviti bez suglasnosti Ministarstva.

Zabrana drugih aktivnosti oko uzgajališta

Članak 70.

(1) Na udaljenosti manjoj od 200 metara od oznake položaja uzgajališta, odnosno 100 metara za područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša, zabranjeno je obavljanje ribolova i drugih radnji koje mogu ometati djelatnost uzgoja.

(2) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, u slučaju bijega ribe iz uzgojnih kaveza, ministar može posebnim rješenjem dopustiti obavljanje ribolova, u svrhu vraćanja odbjegle ribe, ovlašteniku povlastice za uzgoj na području uzgajališta, na njegov zahtjev.

(3) Iznimno od stavka 1. ovoga članka, za potrebe zaštite proizvodnje školjkaša, ministar može rješenjem odobriti ovlašteniku povlastice za uzgoj, ukoliko ima i povlasticu za gospodarski ribolov na moru, unutar granica koncesioniranog dijela pomorskog dobra, obavljanje gospodarskog ribolova jednostrukim mrežama stajaćicama na doček.

Povlastica za uzgoj

Članak 71.

(1) Povlasticu za uzgoj izdaje Ministarstvo u upravnom postupku protiv čijeg akta žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(2) Zahtjev za izdavanje povlastice za uzgoj na pomorskom dobru podnosi nositelj koncesije, a za uzgoj na kopnu nositelj odgovarajuće dozvole iz članka 69. stavka 2. ovoga Zakona.

(3) Za svaki dio koncesioniranog pomorskoga dobra ili kopna na kojem se obavlja uzgoj, izdaje se posebna povlastica za uzgoj.

(4) U slučaju izmjene podataka izdaje se nova povlastica za uzgoj.

(5) Povlastica za uzgoj mora se nalaziti na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke.

(6) Ministarstvo vodi Registar o izdanim povlasticama za uzgoj u elektroničkom obliku.

(7) Obrazac i sadržaj povlastice za uzgoj te sadržaj i način vođenja Registra o izdanim povlasticama za uzgoj propisuje ministar.

Prestanak važenja povlastice za uzgoj

Članak 72.

(1) Povlastica za uzgoj prestaje važiti:

– istekom roka na koji je dana koncesija za uzgoj na pomorskom dobru ili koncesija na pomorskom dobru za posebnu upotrebu,

– oduzimanjem koncesije od strane davatelja,

– prestankom pravne osobe, odnosno obrta,

– prestankom obavljanja djelatnosti uzgoja,

– na zahtjev ovlaštenika povlastice,

– ukoliko je nakon izdavanja povlastice provjerom ustanovljeno da je ista izdana na temelju netočnih podataka ili utvrđenih činjenica.

(2) U slučaju oduzimanja koncesije iz stavka 1. točke 2. ovoga članka, nadležno tijelo dužno je obavijestiti Ministarstvo.

(3) U slučaju prestanka pravne osobe, odnosno obrta, iz stavka 1. točke 3. ovoga članka, nadležno tijelo dužno je obavijestiti Ministarstvo.

(4) U slučaju iz stavka 1. točke 4. i 5. ovoga članka, ovlaštenik povlastice dužan je obavijestiti Ministarstvo i vratiti povlasticu.

(5) Ministarstvo će o prestanku važenja povlastice obavijestiti davatelja koncesije.

Oduzimanje povlastice za uzgoj

Članak 73.

(1) Povlastica za uzgoj se oduzima rješenjem Ministarstva u slučaju:

– da ovlaštenik povlastice za uzgoj dvije godine uzastopce ne dostavlja podatke iz članka 79. stavka 1. ovoga Zakona,

– da ovlaštenik povlastice uzgaja vrste ili količine riba i drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlastici za uzgoj,

– da je uz novčanu kaznu za prekršaj izrečena i zaštitna mjera zabrane djelatnosti uzgoja.

(2) Protiv rješenja o oduzimanju povlastice žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

(3) Ministarstvo će o oduzimanju povlastice obavijestiti davatelja koncesije.

Revizija

Članak 74.

(1) Povlastica za uzgoj podliježe reviziji.

(2) Nositelj povlastice za uzgoj mora zadovoljiti propisane kriterije u postupku revizije.

(3) Način obavljanja revizije i kriterije iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

Uzgoj temeljen na principu korištenja ulovljenih organizama

Članak 75.

(1) U smislu ovoga Zakona, uzgoj temeljen na principu korištenja ulovljenih organizama podrazumijeva smještanje divlje ribe u uzgojne instalacije u svrhu daljnjeg kontroliranog rasta.

(2) U uzgoju koji se temelji na principu korištenja ulovljenih organizama ministar može propisati:

– ukupni dopušteni uzgojni kapacitet za pojedine vrste u uzgoju,

– maksimalnu količinu ribe i drugih morskih organizama koji se smiju stavljati u uzgoj po pojedinoj povlastici za uzgoj,

– sustav nadzora i praćenja uzgoja,

– način raspolaganja neiskorištenim dijelom dopuštenog uzgoja iz podstavka 1. i 2. ovoga članka.

 

 

Znanstvena istraživanja

Članak 76.

(1) U svrhu znanstvenih istraživanja dopušteno je na uzgajalištima obavljati radnje suprotne odredbama ovoga Zakona.

(2) Radnje iz stavka 1. ovoga članka smiju se obavljati na temelju rješenja koje na zahtjev može izdati ministar.

(3) Rješenje iz stavka 2. ovoga članka mora se nalaziti uz korisnika za vrijeme obavljanja uzgoja.

(4) Kriterije za izdavanje rješenja iz stavka 2. ovoga članka propisuje ministar.

(5) Protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka nije dopuštena žalba, ali može se pokrenuti upravni spor. Pokretanje upravnog spora ne odgađa izvršenje rješenja.

Uzgoj alohtonih organizama

Članak 77.

Uzgoj alohtonih vrsta riba i drugih morskih organizama smije se obavljati samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode i mišljenje znanstvene organizacije registrirane za poslove istraživanja mora.

Uzgoj zaštićenih organizama

Članak 78.

Uzgoj zaštićenih vrsta riba i drugih morskih organizama smije se obavljati samo uz prethodno pribavljenu suglasnost ministarstva nadležnog za zaštitu prirode.

Podaci o uzgoju

Članak 79.

(1) Ovlaštenici povlastice za uzgoj dužni su Ministarstvu dostavljati točne podatke o uzgoju na propisanom obrascu očevidnika.

(2) Oblik i sadržaj obrasca te način dostavljanja očevidnika propisuje ministar.

(3) Ovlaštenici povlastice za uzgoj dužni su dostavljati i druge podatke o uzgoju na zahtjev Ministarstva, a u skladu sa člankom 65. ovoga Zakona.

Normativi

Članak 80.

(1) U smislu ovoga Zakona, normativi za uzgoj podrazumijevaju različite prethodno određene kriterije vezane za uzgoj.

(2) Ministar može, na temelju stručnih i znanstvenih podloga, propisati normative za uzgoj.

(3) Ukoliko su propisani određeni normativi, uzgoj se smije obavljati samo u skladu s propisanim normativima.

Stručna osposobljenost za uzgoj

Članak 81.

(1) Uzgojem mora upravljati osoba stručno osposobljena za uzgoj.

(2) Stručna osposobljenost za uzgoj dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja koje izdaje Ministarstvo.

(3) Uvjerenje iz stavka 2. ovoga članka izdaje se osobi koja je položila ispit prema Programu ispita za obavljanje uzgoja riba i drugih morskih organizama, ili je stekla odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi srednjoškolski obrazovni program za zanimanje ribarsko-nautički tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina ili preddiplomski ili diplomski sveučilišni ili stručni studij ribarstva ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke, poljoprivredne ili slične struke koji uključuje područje uzgoja riba i drugih morskih organizama.

(4) Osposobljenost za obavljanje uzgoja provjerava Stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

(5) Ministarstvo vodi Registar uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja u elektroničkom obliku.

(6) Program ispita za obavljanje uzgoja, uz mišljenje ministra nadležnog za obrazovanje, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje uzgoja propisuje ministar.

VII. INSTITUCIONALNA PODRŠKA

Institucionalna podrška

Članak 82.

(1) Institucionalna podrška obuhvaća djelovanje tijela državne uprave, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, znanstvenih i stručnih institucija, ustanova za pružanje usluga u ribarstvu, komora te različitih oblika stručnog i interesnog povezivanja u području ribarstva kao i udruženja u ribarstvu osnovanih i priznatih u skladu s posebnim propisima.

(2) Ustanove za pružanje usluga u ribarstvu obavljaju stručne i upravne poslove koji se odnose na savjetodavnu službu u ribarstvu, uzgojno-selekcijski i reprodukcijski rad u ribarstvu, zaštitu zdravlja i dobrobiti životinja.

Uloga područne (regionalne) samouprave

Članak 83.

(1) Jedinice područne (regionalne) samouprave dužne su, sukladno Nacionalnom strateškom planu razvoja ribarstva, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave:

– osigurati dio luke za neometan iskrcaj ribe na iskrcajnim mjestima koja propisuje ministar,

– osigurati privezišta za ribarska plovila sukladno potrebama,

– dostavljati Ministarstvu prijedloge područja za uzgoj,

– osigurati odgovarajuću infrastrukturu potrebnu za učinkovito funkcioniranje tržišta ribom,

– osigurati područja za potrebe infrastrukture za uzgoj.

(2) Jedinice područne (regionalne) samouprave, u suradnji s jedinicama lokalne samouprave, dostavljat će Ministarstvu prijedloge regulacije ribolova na području svoje samouprave. Prijedlozi regulacije ribolova odnose se na oblike ribolova koje će propisati ministar.

Savjetodavna djelatnost

Članak 84.

(1) Savjetodavna djelatnost u području ribarstva obavlja se kao javna i privatna savjetodavna služba u ribarstvu.

(2) Javnu savjetodavnu službu u ribarstvu obavlja Poljoprivredna savjetodavna služba.

(3) Privatnu savjetodavnu službu u ribarstvu mogu obavljati fizičke i pravne osobe koje su registrirane za obavljanje takve djelatnosti.

(4) Način i uvjete provedbe sustava savjetovanja javne savjetodavne službe propisuje ministar.

VIII. UPRAVNI I INSPEKCIJSKI NADZOR

UPRAVNI NADZOR

Upravni nadzor

Članak 85.

Upravni nadzor nad provedbom odredaba ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavlja Ministarstvo.

INSPEKCIJSKI NADZOR

Osobe koje obavljaju inspekcijski nadzor

Članak 86.

(1) Inspekcijski nadzor nad provedbom odredbi ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega obavljaju viši ribarski inspektori i ribarski inspektori (u daljnjem tekstu: inspektori) te drugi državni službenici koje za to ovlasti ministar.

(2) Inspektori sigurnosti plovidbe Ministarstva nadležnog za sigurnost plovidbe i policijski službenici Ministarstva unutarnjih poslova, kao ovlaštene osobe, obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega na području ribolovnog mora.

(3) Ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega na području zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa Republike Hrvatske, odnosno gospodarskog pojasa Republike Hrvatske kada Hrvatski sabor proglasi i ostale sadržaje isključivoga gospodarskog pojasa u skladu s Glavom IV. Pomorskog zakonika.

(4) Ovlaštene osobe Obalne straže Republike Hrvatske mogu obavljati inspekcijski nadzor u unutarnjim morskim vodama i teritorijalnom moru Republike Hrvatske, ukoliko postoji osnovana sumnja o kršenju odredbi ovoga Zakona, a inspektori i ovlaštene osobe iz stavka 1. ovoga članka nisu nazočni ili nisu u mogućnosti intervenirati.

(5) Gospodarski inspektori Državnog inspektorata obavljaju inspekcijski nadzor nad provedbom ovoga Zakona i propisa donesenih na temelju njega, kao i posebnih propisa u dijelu koji se odnosi na promet riba i drugih morskih organizama.

Uvjeti za inspektora

Članak 87.

(1) Poslove višeg inspektora (inspektora I. kategorije ili I. vrste zvanja) može obavljati osoba koja ima završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, tri godine radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(2) Poslove inspektora (inspektora II. kategorije ili II. vrste zvanja, u daljnjem tekstu: inspektor II.) može obavljati osoba koja ima završen najmanje preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke, jednu godinu radnoga iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(3) Program posebnog dijela državnog stručnog ispita za inspektore, sastav ispitne komisije i način polaganja stručnog ispita propisuje ministar uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za upravu.

(4) Inspektori sigurnosti plovidbe, policijski službenici i ovlaštene osobe Obalne straže koje provode nadzor nad odredbama ovoga Zakona i imaju u okviru svojih službi ovlasti postupanja koje odgovaraju ovlastima ribarskog inspektora I. kategorije dužni su položiti posebni dio državnog stručnog ispita iz područja ribarstva koji odgovara programu državnog stručnog ispita za ribarske inspektore iz stavka 3. ovoga članka.

Inspekcija u okviru međunarodno preuzetih obveza

Članak 88.

Ministar imenuje inspektore koji sudjeluju u provedbi nadzora i kontrole u okviru međunarodnih ugovora kojih je potpisnica Republika Hrvatska.

Ovlasti inspektora i ostalih ovlaštenih osoba

Članak 89.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor i ostale ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona imaju sljedeća prava, dužnosti i ovlasti:

1. pregledavati poslovne, proizvodne i druge prostorije i prostore, zgrade, objekte, luke, ribarska plovila i ribarske alate, prijevozna sredstva, uređaje, robu, proizvode ribarstva, poslovnu dokumentaciju i druge stvari kod nadziranih pravnih ili fizičkih osoba,

2. zatražiti i pregledati isprave kojima se može utvrditi identitet nadziranih pravnih ili fizičkih osoba i osoba zatečenih na mjestu nadzora,

3. fotografirati ili snimiti osobe, prostore, objekte i drugo iz točke 1. ovoga stavka,

4. pregledavati i preslikavati isprave i poslovne spise nadziranih pravnih ili fizičkih osoba,

5. prikupljati podatke i obavijesti od odgovornih osoba, svjedoka i drugih osoba,

6. kontrolirati obavljanje ribolova, uzgoja, prometa ribom i drugim morskim organizmima i ostale aktivnosti propisane ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega,

7. mogu naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora inspektor i ostale ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona mogu uzimati izjave svjedoka te zatražiti stručno mišljenje znanstvenih i stručnih organizacija te ustanova za pružanje usluga u ribarstvu.

 

 

 

Prava i obveze inspektora i ostalih ovlaštenih osoba

Članak 90.

(1) Ukoliko nađe da je povrijeđen ovaj Zakon ili drugi propis donesen na temelju njega, viši inspektor je ovlašten:

1. rješenjem narediti otklanjanje utvrđenih nedostataka, odnosno nepravilnosti u određenom roku te izreći opomenu,

2. rješenjem izreći mjeru opreza privremene obustave djelatnosti sukladno posebnom zakonu koji regulira prekršaje,

3. utvrditi da fizička ili pravna osoba djelomično ili u potpunosti ne udovoljava uvjetima propisanih ovim Zakonom ili propisima donesenim na temelju njega,

4. podnijeti nadležnom tijelu prijavu zbog kaznenog djela, optužni prijedlog, prekršajni nalog i obvezni prekršajni nalog te izreći ovim Zakonom utvrđenu prekršajnu kaznu,

5. izdati obvezni prekršajni nalog,

6. naplatiti novčanu kaznu na mjestu počinjenja prekršaja,

7. rješenjem izreći mjeru opreza zabrane obavljanja ribolova na određenom ribolovnom području u slučaju kada se u ulovu pojavi veća količina nedoraslih riba ili drugih morskih organizama, ili ženki rakova s vanjskim jajima, a do donošenja mjere iz članka 14. stavka 2. točke 1. ovoga Zakona,

8. poduzeti i druge mjere, odnosno izvršiti druge radnje za koje je posebnim propisom ovlašten.

(2) Poslove iz stavka 1. točke 3., 4., 5., 6. i 8. ovoga članka ovlašten je obavljati i inspektor II. i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona.

(3) Ako je ovim ili drugim zakonom predviđeno da se za utvrđenu nezakonitost donosi određena upravna mjera, viši inspektor mora rješenjem izreći tu mjeru.

(4) U provedbi inspekcijskog nadzora primjenjuju se odredbe Zakona o općem upravnom postupku, ako ovim Zakonom nije drukčije određeno.

Oduzimanje dokumentacije i predmeta

Članak 91.

(1) U provedbi inspekcijskog nadzora inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona mogu privremeno oduzeti, do donošenja rješenja o izvršenom prekršaju ili presude o kaznenom djelu, dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili sudskom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(2) Do donošenja pravomoćne odluke o prekršaju, odnosno do pravomoćne presude o počinjenom kaznenom djelu, inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona mogu privremeno oduzeti dokumentaciju i predmete koji u prekršajnom ili kaznenom postupku mogu poslužiti kao dokaz.

(3) O privremenom oduzimanju dokumentacije i predmeta iz stavka 1. ovoga članka izdaje se potvrda o točno naznačenoj oduzetoj dokumentaciji i predmetima.

Obveza oduzimanja predmeta i postupanje

Članak 92.

(1) Inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona su dužne, ako je to ovim Zakonom ili drugim propisom predviđeno, privremeno oduzeti ulovljenu ribu i druge morske organizme, plovilo, alate i opremu za ribolov ili privremeno zapečatiti alate i opremu za ribolov koji su bili predmet izvršenja prekršaja ili kaznenog djela, a mogu u prekršajnom ili kaznenom postupku biti kao dokaz.

(2) Inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona moraju izvaditi neoznačene ribolovne alate iz ribolovnog mora.

(3) Osobi od koje se oduzimaju predmeti izdaje se potvrda s točno označenim oduzetim predmetima po vrsti i količini.

(4) O oduzetim predmetima inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona u roku od 24 sata donose odluku kojom odlučuju o čuvanju predmeta do odluke suda, koju prilaže optužnom prijedlogu ili prijavi za kazneno djelo.

(5) U slučaju kada se privremeno do odluke nadležnog sudbenog tijela oduzimaju predmeti podložni kvarenju i životinje, inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona su dužne optužni prijedlog, odnosno prijavu podnijeti najkasnije u roku od 48 sati od oduzimanja, odnosno prvog radnog dana ukoliko rok od 48 sati istječe na blagdan ili neradni dan, a nadležno sudbeno tijelo o prijavi, odnosno optužnom prijedlogu odlučuje u hitnom postupku.

(6) S privremeno oduzetim predmetima, do pravomoćne odluke o prekršaju, inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona ne mogu raspolagati (predmet uništiti, prodati, predati, darovati, zamijeniti i sl.), osim ako posebnim zakonom ili drugim propisom nije drukčije određeno.

(7) Ako inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona umjesto podnošenja optužnog prijedloga izdaju prekršajni nalog, tim nalogom, sukladno Prekršajnom zakonu, odlučit će i o zaštitnoj mjeri oduzimanja predmeta.

(8) Način pečaćenja alata iz stavka 1. ovoga članka kao i obrazac Potvrde o privremeno oduzetim predmetima iz stavka 1. i 2. ovoga članka te način postupanja s alatom iz stavka 3. ovoga članka propisuje ministar.

Dužnosti osobe koja podliježe inspekciji

Članak 93.

(1) Pravne i fizičke osobe koje podliježu nadzoru inspektora i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona dužne su im omogućiti obavljanje nadzora i osigurati mu uvjete za neometan rad.

(2) Smatra se da nadzirana pravna ili fizička osoba nije omogućila obavljanje nadzora iz stavka 1. ovoga članka i u slučaju kada u roku određenom u zapisniku inspektora i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona ili roku određenom u pozivu za saslušanje stranke ne osigura uvid u alate, traženu poslovnu dokumentaciju i druge isprave potrebne za utvrđivanje činjeničnog stanja u započetu nadzoru.

(3) Pravne i fizičke osobe iz stavka 1. ovoga članka dužne su na traženje inspektora i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona privremeno prekinuti rad za vrijeme inspekcijskog nadzora ili kontrole ako inspektor ne bi mogao na drugi način obaviti inspekcijski nadzor ili kontrolu ili utvrditi činjenično stanje. Zahtjev za privremenu obustavu poslovanja inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona dužni su unijeti u zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru.

(4) Inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona mogu od nadzirane pravne i fizičke osobe tražiti izvršenje pojedine radnje u postupku radi potpunog utvrđivanja činjeničnog stanja i odrediti rok izvršenja te radnje.

Obveza dostave podataka

Članak 94.

Pravne i fizičke osobe dužne su na pisano traženje inspektora i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona, u roku primjerenom izvršenju obveze, dostaviti ili pripremiti točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora.

Predstavka pravne ili fizičke osobe na rad subjekta

Članak 95.

(1) Predstavku pravne ili fizičke osobe inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona dužni uzeti u obzir samo ako ih predstavka upozorava na činjenično stanje koje im nameće obvezu pokretanja postupka po službenoj dužnosti.

(2) Inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona dužne su obavijestiti podnositelja predstavke o poduzetim radnjama ako je povodom predstavke obavljen inspekcijski nadzor. Ukoliko nije obavljen inspekcijski nadzor, inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona obavijestit će podnositelja predstavke o razlozima neobavljanja, odnosno o nepostojanju uvjeta za provedbu inspekcijskog nadzora.

(3) Dokumentaciju, činjenice, podatke i identitet podnositelja predstavke utvrđene u inspekcijskom nadzoru inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona, odnosno drugi državni službenici, mogu dati samo sudovima, tijelima državne uprave koja vode prekršajni postupak i drugim državnim tijelima, na njihov obrazloženi pisani zahtjev, u sudskim i upravnim postupcima iz njihove nadležnosti.

Žalbe na rješenja inspektora

Članak 96.

(1) Inspekcijske poslove u prvom stupnju obavljaju viši inspektori.

(2) Viši inspektor je u obavljanju inspekcijskog nadzora samostalan te vodi postupak, donosi rješenja i poduzima mjere u okviru prava, dužnosti i ovlasti utvrđenih ovim Zakonom i drugim propisima.

(3) Protiv rješenja koja na temelju ovoga Zakona donosi viši inspektor može se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja izjaviti žalba Povjerenstvu za žalbe.

(4) O žalbama odlučuje Povjerenstvo za žalbe pri Ministarstvu koje imenuje Vlada Republike Hrvatske.

(5) Povjerenstvo iz stavka 4. ovoga članka ima tri člana koji imaju završen najmanje diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ribarske, veterinarske, biološke ili poljoprivredne struke te najmanje tri godine radnog iskustva u struci i položen državni stručni ispit za ribarskog inspektora.

(6) Povjerenstvo donosi Poslovnik o radu.

(7) Žalba izjavljena protiv rješenja iz stavka 2. ovoga članka ne odgađa izvršenje rješenja.

(8) Ako viši inspektor nađe da je podnesena žalba dopuštena, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe, a nije novim rješenjem zamijenio rješenje koje se žalbom pobija, dužan je bez odgode, a najkasnije u roku od pet dana od dana primitka žalbe, dostaviti žalbu sa spisima koji se odnose na predmet na rješavanje Povjerenstvu za žalbe.

(9) Protiv usmenog rješenja u sklopu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, donesena na temelju ovoga ili drugog zakona, žalba nije dopuštena. Žalba se može podnijeti na pisani otpravak usmenog rješenja.

Izvršenje rješenja

Članak 97.

(1) Nakon što je rješenje postalo izvršno, inspektor će utvrditi je li rješenje izvršeno te, ako nije izvršeno, bez odgađanja će pokrenuti postupak za njegovo izvršenje.

(2) Rješenje o izvršenju inspektor će donijeti bez odgađanja, a najkasnije u roku od osam dana od dana kad je rješenje postalo izvršno, a nije izvršeno. Nedonošenje rješenja o izvršenju do tog roka ne isključuje obvezu njegova donošenja.

(3) Troškove izvršenja rješenja snosi stranka koja je bila dužna izvršiti naređenu upravnu mjeru.

(4) Ako je osoba izvršila obvezu iz rješenja, inspektor će po službenoj dužnosti donijeti rješenje o obustavi postupka.

Neprovođenje mjera

Članak 98.

(1) Ako pravna ili fizička osoba u određenom roku ne provede mjere naređene na temelju ovoga Zakona, te mjere može provesti inspektor ili pravna, odnosno fizička osoba koju on ovlasti, a na trošak pravne ili fizičke osobe koja je bila dužna provesti određenu mjeru.

(2) Ukoliko pravna ili fizička osoba ne izvrši rješenje iz stavka 1. ovoga članka, inspektor može donijeti rješenje o administrativnom izvršenju rješenja.

Oblici inspekcije i inspekcijski zapisnici

Članak 99.

(1) Inspekcijski nadzor obavlja se opažanjem i/ili nadzorom.

(2) O obavljanom opažanju inspektor popunjava obrazac opažanja.

(3) O obavljenom nadzoru inspektor je dužan sastaviti zapisnik.

(4) O obavljenom opažanju i obavljenom nadzoru zapisnike i obrasce opažanja dužne su voditi i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona, te ih dostavljati Ministarstvu.

(5) Sadržaj i izgled obrasca opažanja i obrasca zapisnika, te način dostave propisuje ministar.

Plan rada inspekcije u ribarstvu

Članak 100.

(1) Godišnji plan rada ribarske inspekcije donosi ministar.

(2) Plan rada izrađuje se na temelju analize rizika i postojećih podataka.

(3) Plan rada obvezno sadrži uz aktivnosti ribarske inspekcije i odgovarajuće dijelove planova inspekcije i nadzora ostalih tijela iz članka 86. ovoga Zakona.

(4) Ministar donosi plan iz stavka 1. ovoga članka uz prethodno mišljenje ministra nadležnog za sigurnost plovidbe, ministra unutarnjih poslova i ministra nadležnog za Obalnu stražu i glavnog inspektora Državnog inspektorata.

Standardni postupci inspekcije

Članak 101.

(1) U obavljanju inspekcijskih poslova, inspektori i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona dužne su provoditi standardne operativne postupke.

(2) Standardne operativne postupke iz stavka 1. ovoga članka propisuje ministar.

Evidencija o obavljenim inspekcijama, rješenjima i prekršajima

Članak 102.

(1) Inspektori vode evidenciju o obavljenim inspekcijskim pregledima, donesenim rješenjima, o optužnim prijedlozima, odnosno obavijestima o počinjenim prekršajima, prekršajnim nalozima, obveznim prekršajnim nalozima, izrečenim prekršajnim kaznama i podnesenim prijavama zbog izvršenoga kaznenog djela.

(2) Obrazac evidencije, sadržaj i način vođenja propisuje ministar.

(3) Državna tijela iz članka 86. ovoga Zakona dostavljaju Ministarstvu periodična izvješća o donesenim rješenjima o optužnim prijedlozima, prijavama zbog izvršenog kaznenog djela, prekršajnim nalozima, obveznim prekršajnim nalozima i izrečenim prekršajnim kaznama.

(4) Ministarstvo objedinjava zaprimljena izvješća iz stavka 3. ovoga članka.

(5) Dinamiku i način dostave izvješća iz stavka 3. ovoga članka propisat će ministar uz suglasnost čelnika državnih tijela iz članka 86. ovoga Zakona.

Iskaznica i znak inspekcije

Članak 103.

(1) Inspektori imaju službenu iskaznicu i znak kojima se dokazuje njihovo službeno svojstvo, identitet i ovlasti.

(2) Prilikom obavljanja inspekcijskog nadzora plovilom inspektori moraju nositi odoru.

(3) Oblik i sadržaj obrasca službene iskaznice, izgled znaka i odore te način izdavanja i vođenja upisnika o izdanim službenim iskaznicama i znakovima propisuje ministar.

Vijeće za prekršaje

Članak 104.

(1) Vijeće za prekršaje se osniva u Ministarstvu.

(2) U Vijeće za prekršaje ministar imenuje djelatnike Ministarstva, a čini ga predsjednik i dva člana, s tim da predsjednik može biti samo osoba koja je diplomirani pravnik s položenim pravosudnim ispitom.

(3) Kada inspektor i ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona nađu da je ovaj Zakon ili propisi doneseni na temelju njega prekršeni, inspektor dostavlja Vijeću za prekršaje obavijest o počinjenom prekršaju na rješavanje, a ovlaštene osobe iz članka 86. ovoga Zakona Vijeću dostavljaju optužni prijedlog.

IX. POSEBNE ODREDBE

Mišljenje pri donošenju propisa

Članak 105.

Prije donošenja propisa iz članka 14., 15., 16., 18., 26., 29., 74. i 80. ovoga Zakona ministar mora zatražit će znanstveno i stručno mišljenje od pravne osobe registrirane za poslove istraživanja mora kao i od strukovnih grupa ribara, komora te ribarskih asocijacija.

Međunarodne obveze

Članak 106.

(1) Strane pravne i fizičke osobe mogu obavljati gospodarski ribolov u području jurisdikcije Republike Hrvatske samo na temelju međunarodnih obveza koje je preuzela Republika Hrvatska.

(2) Strane znanstvene organizacije mogu obavljati ribolov u znanstvene svrhe na temelju posebnog rješenja koje donosi ministar, uz primjenu posebnih propisa koji uređuju obavljanje znanstvene djelatnosti.

(3) Ministar može donijeti mjere upravljanja živim bogatstvima mora te ostale mjere u području morskog ribarstva na temelju obveza koje Republika Hrvatska preuzima članstvom u međunarodnim organizacijama.

X. KAZNENE ODREDBE

Članak 107.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 300.000,00 do 800.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko posjeduje, drži i/ili koristi na plovilu ili bez njega eksploziv i/ili tvari koje u kombinaciji s drugim tvarima mogu proizvesti eksploziju te ugrožava biološko obnovljiva bogatstava mora (članak 20. stavak 2. točka 3. i 4.).

(2) Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 15.000,00 do 100.000,00 kuna.

(3) Odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova koja počini prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se mjera zabrane obavljanja gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje jedne do najviše dvije godine.

(4) Novčanom kaznom od 100.000,00 do 300.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(5) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 20.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba i/ili nositelj odobrenja za mali obalni ribolov.

(6) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka vlasniku povlastice uz novčanu kaznu obvezno će se izreći i zaštitna mjera zabrane obavljanja gospodarskog ribolova u trajanju od dvije godine.

(7) Iznimno od odredbe stavka 6. ovoga članka, ukoliko vlasnik povlastice za ribolov nije ujedno i ovlaštenik povlastice za ribolov, zaštitna mjera zabrane obavljanja gospodarskog ribolova uz novčanu kaznu obvezno se izriče ovlašteniku.

(8) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka uz novčanu kaznu obvezno će se izreći zaštitna mjera zabrane obavljanja malog obalnog ribolova u trajanju od dvije godine.

Članak 108.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 20.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

1. stavlja u promet ribu i druge morske organizme koji ne potječu iz gospodarskog ribolova, malog obalnog ribolova, uzgoja ili uvoza, te ukoliko ne udovoljavaju propisanim uvjetima (članak 9. stavak 1. i 2.),

2. stavlja na tržište ribe i druge morske organizme za vrijeme njihova lovostaja (članak 10. stavak 3.),

3. postupa suprotno uvjetima propisanim na temelju članka 14. stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

4. obavlja ribolov u posebnim staništima (članak 15. stavak 3.) ili obavlja ribolov u posebnim staništima suprotno uvjetima iz članka 15. stavka 5. ovoga Zakona,

5. obavlja ribolov u područjima mora s posebnom regulacijom ribolova ribolovnim alatima koji su u tom području trajno zabranjeni (članak 15. stavak 4.),

6. na plovilu zadrži nakon sortiranja, prekrca, iskrca, prevozi, skladišti, izloži, stavlja na tržište i prodaje ribe i druge morske organizme čije su veličine ispod propisanih minimalnih veličina (članak 16. stavak 1.),

7. na plovilu zadrži nakon sortiranja, prekrca, iskrca, prevozi, skladišti, izloži, stavlja na tržište i prodaje ribe i druge morske organizme u lovostaju (članak 16. stavak 2.),

8. sakuplja, na plovilu zadrži, prekrca, iskrca, prevozi, skladišti, posjeduje, prodaje, izloži ili pokuša staviti u promet prstace (Litophaga litophaga). (članak 17. stavak 1.),

9. obavlja ribolov suprotno uvjetima propisanim temeljem članka 18. stavka 2. ovoga Zakona,

10. poribljava ribolovno more alohtonim vrstama riba ili drugim morskim organizmima (članak 19. stavak 2),

11. odbacuje u more, kao i u sve pojavne oblike voda koje utječu u more ili su s njim povezane, tvari koje nastaju proizvodnjom ili preradom, kao i svaku tvar kojom se uništavaju ribe ili drugi morski organizmi te kojom se ograničava njihov životni prostor i štetno utječe na biološke uvjete potrebne za njihov opstanak i razvoj, kao i tvar kojom se smanjuje ili ugrožava vrijednost akvatorija u kojem se obavlja uzgoj ribe i drugih morskih organizama (članak 20. stavak 1),

12. na plovilu s kojeg se obavlja ribolov drži i/ili rabi tijekom ribolova sredstava navedena u članku 20. stavku 2. točkama 1., 2., 5., 6. i 7. ovoga Zakona.,

13. ne nadoknadi štetu koju je prouzročila postupajući protivno odredbama ovoga Zakona (članak 21. stavak 1.),

14. obavlja ribolov uz uporabu pridnenih povlačnih mreža, u ribolovnom moru u kojem se nalaze: telegrafski, telefonski ili električni kabeli, cjevovodi ili drugi uređaji, kao i hidroarheološka nalazišta i nalazi (članak 24.),

15. obavlja gospodarski ribolov bez povlastice za gospodarski ribolov i/ili obavlja ribolov plovilom, ribolovnim alatima i opremom te u ribolovnim zonama koje nisu upisane u povlasticu (članak 25. stavak 1.),

16. postupa suprotno uvjetima propisanim u članku 28. stavku 1. i 2. ovoga Zakona,

17. u gospodarskom ribolovu koristi ribolovne alate i opremu koji nisu propisani ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega (članak 34. stavak 1.),

18. za vrijeme obavljanja ribolova na plovilu ima ribolovne alate i opremu koji nisu upisani u povlasticu, sukladno vremenskim i prostornim ograničenjima iz propisa koji se donose radi zaštite riba i drugih morskih organizama (članak 34. stavak 2.),

19. upotrebljava ribolovne alate i/ili opremu suprotno zabrani propisanoj u članku 34. stavku 3. ovoga Zakona,

20. obavlja gospodarski ribolov ili drži na plovilu alate i opreme koji su zabranjeni za uporabu na cijelom ribolovnom moru Republike Hrvatske (članak 34. stavak 4.),

21. obavlja mali obalni ribolov bez valjanog odobrenja (članak 35. stavak 1.),

22. obavlja mali obalni ribolov uz uporabu plovila, vrsta i količina ribolovnih alata koji nisu propisani za uporabu u malom obalnom ribolovu, i/ili obavlja ribolov u nedopuštenim zonama i podzonama koje nisu upisane u odobrenje (članak 35. stavak 2.),

23. u malom obalnom ribolovu ulovi atlantske tune, iglune, iglane, odnosno sakuplja koralje i spužve (članak 35. stavak 7.),

24. ribe ili druge morske organizme ulovljene ili sakupljene obavljanjem malog obalnog ribolova prodaje osobama koje nisu krajnji potrošači ili prodaje krajnjim potrošačima izvan mjesta prebivališta vlasnika odobrenja ili izvan ovim Zakonom odobrenog mjesta prodaje (članak 35. stavak 8.),

25. obavlja mali obalni ribolov u ribolovnoj podzoni, vrstama i količinom ribolovnih alata i opremom koji nisu upisani u odobrenju (članak 36. stavak 1.),

26. u obavljanju malog obalnog ribolova postupa suprotno uvjetima propisanim u članku 36. stavku 2., 3. i 4. ovoga Zakona,

27. prodaje dozvole za športski ribolov suprotno uvjetima propisanim u članku 44. ovoga Zakona,

28. obavlja ribolov podvodnom puškom uz uporabu autonomnog ronilačkog aparata (članak 45. stavak 2.),

29. koristi podvodnu pušku od zalaska do izlaska sunca (članak 45. stavak 3.),

30. u športskom i rekreacijskom ribolovu ulovi ribe i druge morske organizme protivno odredbi članka 50 stavka 1. i 2. ovoga Zakona,

31. postupa suprotno odredbama o sustavu nadzora i praćenja ribarskih plovila (VMS) (članak 58.),

32. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov koji se obavlja ribarskim plovilom dužine veće od 10 metara ne vodi i/ili ne dostavlja očevidnik i iskrcajnu deklaraciju Ministarstvu (članak 60. stavak 1.),

33. ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom a koje namjerava iskrcati ulov u Republici Hrvatskoj o tome nije obavijestilo Ministarstvo na način propisan ovim Zakonom (članak 62. stavak 1.),

34. ribarsko plovilo koje plovi pod stranom zastavom iskrca ulov suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 62. stavak 2.),

35. odgovorna osoba na mjestima prve prodaje ne dostavlja podatke o prvoj prodaji na propisan način (članak 64. stavak 1.),

36. kao prvi kupac nije proslijedio Ministarstvu podatke o kupnji po vrsti, količini i cijeni ribe i drugih morskih organizama na obrascu prodajnog lista u elektroničkom obliku (članak 64. stavak 2.),

37. obavlja uzgoj bez povlastice za uzgoj (članak 68. stavak 1.),

38. obavlja uzgoj izvan pomorskog dobra za koji ima koncesiju (članak 69. stavak 1. i 2.),

39. ako bez dozvole Ministarstva uzgaja alohtone vrste riba i drugih morskih organizama (članak 77.),

40. ne omogući obavljanje nadzora i/ili ne osigura uvjete za neometan rad inspektora (članak 93. stavak 1. i 2.),

41. na traženje inspektora privremeno ne obustavi rad nadziranog objekta ili ne prekine rad za vrijeme inspekcijskog nadzora (članak 93. stavak 3.),

42. postupa suprotno donesenim mjerama upravljanja živim bogatstvima mora i ostalim mjerama u području morskog ribarstva na temelju obveza koje Republika Hrvatska preuzima članstvom u međunarodnim organizacijama (članak 106. stavak 3.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 10.000,00 do 30.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 10.000,00 do 150.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se ostale fizičke osobe.

(5) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene u povratu, tijekom dvije godine, pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku, fizičkoj osobi, odgovornoj osobi u pravnoj osobi i, gdje je to primjenjivo, odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od najmanje tri mjeseca do najviše dvije godine.

Članak 109.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 10.000,00 do 150.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

1. stavlja na tržište ribe i druge morske organizme veličina manjih od minimalnih dopuštenih veličina (članak 10. stavak 1.),

2. nastavlja obavljanje ribolova nakon što je izlovila svoju određenu količinu ulova ribe ili drugih morskih organizama (članak 14. stavak 3.),

3. koristi mreže stajaćice u ribolovu pojedinih vrsta tuna i morskih pasa suprotno članku 17. stavku 2. ovoga Zakona,

4. obavlja ribolov pridnenim povlačnim alatima nad livadama morskih cvjetnica te nad koraligenskim zajednicama i zajednicama vapnenačkih morskih algi (maerl) (članak 18. stavak 1.),

5. poribljava ribolovno more ribom i drugim morskim organizmima bez rješenja (članak 19. stavak 1.),

6. se za vrijeme obavljanja gospodarskog ribolova na plovilu ne nalazi osoba stručno osposobljena za gospodarski ribolov (članak 25. stavak 2.),

7. nije označila ribolovne alate i opremu u malom obalnom ribolovu na propisan način (članak 35. stavak 9.),

8. nije pohranila odobrenje za mali obalni ribolov u Ministarstvu, sukladno članku 39. stavku 1. ovoga Zakona,

9. se izviješće o prodanim dozvolama za športski i rekreacijski ribolov ne dostavlja Ministarstvu (članak 49. stavak 6.),

10. obavlja ribolov ili skupljanje morskih organizama u znanstvenonastavne svrhe ili za potrebe akvarija protivno rješenju (članak 52. stavak 1.),

11. obavlja ribolovni turizam bez ovlaštenja za obavljanje ribolovnog turizma (članak 54. stavak 1.),

12. ovlaštenik povlastice za gospodarski ribolov koji se obavlja ribarskim plovilima dužine do 10 metara i nositelj odobrenja za mali obalni ribolov ne vodi i/ili ne dostavlja izvješće o ulovu Ministarstvu (članak 60. stavak 2.),

13. očevidnik, iskrcajna deklaracija i/ili izvješće ne sadrže točne podatke o obavljenom gospodarskom ribolovu (članak 60. stavak 3. podstavak 1.),

14. očevidnik, iskrcajna deklaracija i/ili izvješće ne sadrže pravodobno upisane podatke o obavljenom gospodarskom ribolovu (članak 60. stavak 3. podstavak 2.),

15. očevidnik, iskrcajna deklaracija i/ili izvješće nisu dostavlejni u propisanom roku (članak 60. stavak 3. podstavak 3.),

16. obavlja iskrcaj riba i drugih morskih organizama iz gospodarskog i malog obalnog ribolova na moru izvan propisanog iskrcajnog mjesta (članak 61. stavak 1.),

17. obavlja iskrcaj riba i drugih morskih organizama iz gospodarskog i malog obalnog ribolova na moru izvan iskrcajnog mjesta koje je odredio nadležni inspektor sigurnosti plovidbe uz prethodno odobrenje ribarskog inspektora, radi očuvanja kvalitete ulova (članak 61. stavak 2.),

18. obavlja prekrcaj ulova iz gospodarskog i malog obalnog ribolova na moru s jednog plovila na drugo suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 61. stavak 3.),

19. skladišti ribu i druge morske organizme iz gospodarskog ribolova koji se ne stavljaju u prodaju odmah nakon iskrcaja suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 61. stavak 4.),

20. obavlja prvu prodaju na mjestima pod uvjetima i na način suprotno odredbama ovoga Zakona (članak 63. stavak 1. i 3.),

21. mjesto prve prodaje i kupac nisu registrirani u registar prvih kupaca Ministarstva sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 64. stavak 4.),

22. ne primi ili ne ispoštuje uvjete u radu promatrača (članak 66.),

23. uzgaja vrste i količine riba i drugih morskih organizama koje nisu upisane u povlasticu za uzgoj (članak 69. stavak 3.),

24. koristi količinu hrane više od najviše dopuštene količine za ribu u uzgoju koja nije upisana u povlasticu za uzgoj (članak 69. stavak 4.),

25. obavlja radnje znanstvenih istraživanja suprotno odredbama ovoga Zakona bez rješenja ministra (članak 76. stavak 2.),

26. obavlja uzgoj zaštićenih vrsta riba i drugih morskih organizama bez prethodno pribavljene suglasnosti ministarstva nadležnog za zaštitu prirode (članak 78.),

27. ne dostavlja točne podatke o uzgoju na propisanom obrascu i na propisan način (članak 79. stavak 1.),

28. uzgojem ne upravlja osoba stručno osposobljena za uzgoj ili osoba koja ima odgovarajuću stručnu spremu koja obuhvaća uzgoj (članak 81. stavak 1.),

29. u primjerenom roku ne dostavi ili ne pripremi točne i potpune podatke, obavijesti i materijale koji su potrebni za obavljanje inspekcijskog nadzora (članak 94.),

30. u određenom roku nije provela mjere naređene sukladno ovom Zakonu (članak 98.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova novčanom kaznom od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 5.000,00 do 60.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba obrtnik.

(4) Novčanom kaznom od 3.000,00 do 10.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(5) Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene u povratu, tijekom dvije godine, pravnoj ili fizičkoj osobi obrtniku, fizičkoj osobi, odgovornoj osobi u pravnoj osobi i, gdje je to primjenjivo, odgovornoj osobi u obavljanju gospodarskog ribolova izreći će se uz novčanu kaznu i zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti u trajanju od najmanje tri mjeseca do najviše dvije godine.

Članak 110.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 do 20.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

1. se povlastica za gospodarski ribolov ne nalazi na plovilu ili uz osobu koja obavlja gospodarski ribolov (članak 25. stavak 3.),

2. ulovi ili skupi više riba i drugih morskih organizama od dopuštenog pri obavljanju malog obalnog ribolova (članak 35. stavak 4.),

3. obavlja športski ribolov na moru bez dozvole (članak 43. stavak 1.),

4. pri obavljanju športskog ribolova na moru ribolovac kod sebe nema dozvolu za športski ribolov (članak 43. stavak 2.),

5. pri obavljanju športskog ribolova podvodnom puškom ribolovac nije propisno označen (članak 45. stavak 4.),

6. proda dozvolu za obavljanje športskog ribolova podvodnom puškom osobi mlađoj od 16 godina (članak 45. stavak 5.),

7. održi natjecanje u športskom ribolovu bez izdanog odobrenja nadležnog tijela ili protivno uvjetima iz izdanog odobrenja (članak 46. stavak 1. i 2.),

8. obavlja rekreacijski ribolov bez dozvole (članak 47. stavak 1.),

9. pri obavljanju rekreacijskog ribolova ribolovac nema kod sebe dozvolu za rekreacijski ribolov na moru (članak 47. stavak 3.),

10. u športskom i rekreacijskom ribolovu ne označi na propisan način ribe i druge morske organizme (članak 49. stavak 1. i 2.),

11. u obavljanju športskog ili rekreacijskog ribolova ulovi ili sakupi više riba i drugih morskih organizama od dopuštenog (članak 49. stavak 4.),

12. športski ili rekreacijski ribolovac uz sebe ima veću količinu ulova ostvarenog obavljanjem športskog odnosno rekreacijskog ribolova od propisane količine (članak 49. stavak 5.),

13. obavlja športski ili rekreacijski ribolov ribolovnim alatima ili opremom na nedopušten način ili u većoj količini od propisane (članak 51. stavak 1. i 3.),

14. koristi u športskom ili rekreacijskom ribolovu pridnene parangale protivno propisanim uvjetima (članka 51. stavak 2.),

15. pri obavljanju ribolova u znanstvenonastavne svrhe i/ili ribolova za potrebe akvarija korisnik nema kod sebe rješenje (članak 52. stavak 6.),

16. za vrijeme obavljanja ribolovnog turizma na ribarskom plovilu nema povlasticu, ovlaštenje, očevidnik ili izvješće i/ili se ne nalazi odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova za obavljanje ribolova (članak 54. stavak 3.),

17. očevidnik, iskrcajna deklaracija ili izviješće o ulovu se ne nalaze na plovilu kojim se obavlja ribolov (članak 60. stavak 4.),

18. ne dostavlja Ministarstvu podatke o prvoj prodaji po vrsti, količini i cijeni ribe i drugih morskih organizama na obrascu prodajnog lista u elektroničkom obliku (članak 64. stavak 3.),

19. ovlaštenik povlastice ne dostavlja podatke o skladištenju riba ili drugih morskih organizama sukladno odredbama ovoga Zakona (članak 64. stavak 5.),

20. ne dostave tražene podatke ili ne vode propisane evidencije, odnosno ako ribu i druge morske organizme ne prati dokumentacija o podrijetlu proizvoda (članak 65. stavak 1. i 3.),

21. ne vodi evidenciju ulova po vrstama i količini i području ulova riba i drugih morskih organizama u športskom ribolovu i rekreacijskom ribolovu na moru (članak 67. stavak 1.),

22. obavlja ribolov ili druge radnje koje ometaju djelatnost uzgoja na manjoj udaljenosti od 200 metara od postavljene oznake položaja uzgajališta, odnosno 100 metara od područja gdje se obavlja uzgoj školjkaša (članak 70. stavak 1.),

23. se povlastica za uzgoj ne nalazi na uzgajalištu ili u sjedištu tvrtke (članak 71. stavak 5.),

24. prestankom obavljanja djelatnosti uzgoja nije obavijestila Ministarstvo i vratila povlasticu (članak 72. stavak 4.),

25. pri obavljanju znanstvenih istraživanja nema kod sebe rješenje ministra (članak 76. stavak 3.),

26. u obavljanju uzgoja ne poštuje propisane normative iz članka 80. ovoga Zakona.

(2) Za prekršaje iz stavka 1. točke 6., 15., 16., 17., 19., 20., 22., 24. i 26. ovoga članka kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi i odgovorna osoba u obavljanju gospodarskog ribolova, fizička osoba obrtnik novčanom kaznom od 1.000,00 do 5.000,00 kuna.

(3) Novčanom kaznom od 500,00 do 1.000,00 kuna za prekršaj iz stavka 1. točke 1.,2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14., 18., 21., 23. i 25. ovoga članka kaznit će se fizička osoba.

(4) Za prekršaje iz stavka 3. ovoga članka mogu se naplatiti novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja od 500,00 do 1000,00 kuna.

Članak 111.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 1.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj nositelj odobrenja za obavljanje malog obalnog ribolova ukoliko se za vrijeme obavljanja malog obalnog ribolova na plovilu ne nalazi odobrenje (članak 37.stavak 6.)

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka može se naplatiti novčana kazna na mjestu počinjenja prekršaja od 500,00 do 1000,00 kuna.

Članak 112.

(1) Novčanom kaznom u iznosu od 100.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj zapovjednik ili voditelj stranoga plovila ukoliko:

1. obavlja gospodarski ribolov u ribolovnom moru na način koji nije u skladu s međunarodnim ugovorom (članak 106. stavak 1.),

2. obavlja ribolov u znanstvene svrhe bez posebnog rješenja (članak 106. stavak 2.).

(2) Za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata i plovila.

(3) Novčanom kaznom u iznosu od 150.000,00 do 380.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj iz stavka 1. ovoga članka zapovjednik ili voditelj stranoga plovila koji je već bio kažnjavan zbog istog prekršaja počinjenog u ribolovnom moru Republike Hrvatske, ako od pravomoćnosti rješenja za navedeni prekršaj nije proteklo više od 5 godina, a izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja ulova, alata i opreme za ribolov te plovila bez obzira na to tko je vlasnik.

(4) Ako zapovjednik, voditelj ili član posade stranoga plovila kojim se obavljao gospodarski ribolov ne posluša naredbu službene osobe o zaustavljanju plovila ili nekim drugim postupkom prouzroči opasnost za život ljudi ili štetu na imovini, osim novčane kazne u iznosu od 120.000,00 do 350.000,00 kuna izreći će se i zaštitna mjera oduzimanja plovila, ulova, alata i opreme za ribolov, bez obzira na to tko je vlasnik.

(5) Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila, alata i opreme za ribolov te ulova snosi prekršitelj.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 113.

(1) Pravnim ili fizičkim osobama koji su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona ovlaštenici povlastica za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i vlasnici ribarskih plovila izdat će se nove povlastice za ribolov sukladno članku 26. ovoga Zakona u roku od godinu dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Uvjerenje za gospodarski ribolov bez polaganja ispita iz članka 33. stavka 2. ovoga Zakona izdat će se osobama koje su sukladno odredbama članka 16. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 48/05.) stručno osposobljene za obavljanje gospodarskog ribolova ili su stekle odgovarajuću strukovnu kvalifikaciju u obrazovnoj ustanovi koja izvodi srednjoškolski obrazovni program za zanimanje ribarsko-nautički tehničar u obrazovnom sektoru poljoprivreda, prehrana i veterina ili studij morskog ribarstva.

(3) Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog obalnog ribolova iz članka 42. stavka 1. ovoga Zakona izdati će se osobama koje su sukladno odredbama članka 30. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 48/05.) stručno osposobljene za obavljanje maloga ribolova i osobama koje su sukladno odredbama članka 16. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine« br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 48/05.) stručno osposobljene za obavljanje gospodarskog ribolova ili su završile odgovarajuću strukovnu školu ribarskog usmjerenja ili studij morskog ribarstva.

(4) Uvjerenje iz članka 81. ovoga Zakona bez obveze polaganja ispita izdaje se osobama koje su sukladno odredbama članka 45. Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 48/05.) stručno osposobljene za obavljanje uzgoja.

Članak 114.

(1) Obvezuje se ministar da provedbene propise na temelju ovlaštenja iz ovoga Zakona donese u roku od godine dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(2) Ministar će imenovati Vijeće za prekršaje iz članka 104. ovoga Zakona u roku od dvije godine od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Do stupanja na snagu propisa iz stavka 1. ovoga članka ostaju na snazi provedbeni propisi doneseni na temelju odredbi Zakona o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97.- pročišćeni tekst i 48/05.):

– Pravilnik o športskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br.137/05.),

– Pravilnik o rekreacijskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br.137/05.),

– Pravilnik o obavljanju gospodarskog ribolova na moru (»Narodne novine«, br.6/06., 46/06., 66/07. i 121/08.),

– Pravilnik o očevidniku, izvješću o ulovu i dostavi podataka o gospodarskom ribolovu na moru (»Narodne novine«, br. 95/07. i 134/08.),

– Pravilnik o povlastici za obavljanje gospodarskog ribolova na moru i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 155/05.),

– Pravilnik o ribolovnim alatima i opremi za gospodarski ribolov na moru (»Narodne novine«, br. 6/06., 4/06., 93/06., 125/07. i 41/09.),

– Pravilnik o ulovu, uzgoju i prometu tuna (Thunnus thynnus) (»Narodne novine«, br. 39/09. i 67/09.),

– Pravilnik o uvjetima i načinu stavljanja u promet riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 154/08.),

– Odluka o popisu iskrcajnih mjesta za ribarska plovila (»Narodne novine«, br. 64/09. i 66/09.),

– Naredba o zaštiti riba i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 101/02., 96/05., 53/06. i 30/07.),

– Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje naknade šteta počinjenih ribama i drugim morskim organizmima (»Narodne novine«, br. 101/02., 96/05. i 30/07.),

– Pravilnik o posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova (»Narodne novine«, br. 148/04., 152/04., 55/05., 96/06., 123/09.),

– Odluka o načinu obavljanja ribolova u pojedinim posebnim staništima riba i drugih morskih organizama i regulaciji ribolova (»Narodne novine« br. 125/07.),

– Pravilnik o granicama u ribolovnom moru Republike Hrvatske i regulaciji ribolova(»Narodne novine«, br. 144/05.),

– Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 42 /04. i 134/05.),

– Pravilnik o načinu i uvjetima ostvarivanja prava na dio troškova programa razvitka ribarstva u uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 97/03.),

– Pravilnik o očevidniku o uzgoju ribe i drugih morskih organizama (»Narodne novine«, br. 15/09.),

– Pravilnik o povlastici za uzgoj ribe i drugih morskih organizama i registru o izdanim povlasticama (»Narodne novine«, br. 29/02., 42 /04. i 134/05.),

– Pravilnik o načinu korištenja sredstava ostvarenih od naknada za obavljanje ribolova na moru (»Narodne novine«, br. 119/09.),

– Odluka o provedbi ICCAT regionalnog programa promatrača na uzgajalištima tuna (»Narodne novine«, br. 76/09.),

– Odluka o kriterijima za raspodjelu maksimalno dozvoljene ulazne količine divljih tuna na uzgajališta u 2010. godini (»Narodne novine«, br.120/09.),

– Odluka o primjeni ICCAT nacrta zajedničke međunarodne inspekcije (»Narodne novine«, br. 61/08.).

Članak 115.

Prekršajni postupci započeti do dana osnivanja Vijeća za prekršaje iz članka 104. ovoga Zakona dovršit će se prema propisima na temelju kojih su započeti.

Članak 116.

Na dan stupanja na snagu ovoga Zakona prestaje važiti Zakon o morskom ribarstvu (»Narodne novine«, br. 74/94., 57/96., 46/97. – pročišćeni tekst i 49/05.), osim odredaba poglavlja III. MALI RIBOLOV i odredaba poglavlja XI. KAZNENE ODREDBE u dijelu koje se odnose na mali ribolov koje prestaju važiti 31. prosinca 2014. te odredbe članka 73. koje prestaju važiti na dan pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Članak 117.

Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Narodnim novinama« osim članka 18. koji stupa na snagu danom pristupanja Republike Hrvatske Europskoj uniji.

Klasa: 324-03/10-01/01

Zagreb, 23. travnja 2010.

HRVATSKI SABOR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iz Zakona o morskom ribarstvu (NN 74/94, 57/96, 46/97, 49/05.)

što prestaje vrijediti 31.12.2014.g.

III. MALI RIBOLOV

Članak 20.

Mali ribolov smije obavljati fizička osoba (u daljnjem tekstu: građanin) uz uporabu ograničenih vrsta i količinu ribolovnih alata i opreme u najviše tri ribolovne zone.

Ribe i drugi morski organizmi ulovljeni ili sakupljeni obavljanjem maloga ribolova koriste se samo za osobne potrebe i ne smiju se stavljati u promet.

U malom ribolovu dozvoljeno je dnevno uloviti i skupiti do pet kilograma riba i drugih morskih organizama.

Iznimno od stavka 3. ovoga članka, dozvoljena dnevna količina ulova može biti veća za masu jedne ribe ili drugoga morskog organizma kojim se premašuje dozvoljenih pet kilograma.

Članak 21.

Mali ribolov dijeli se na:

– ribolov mrežama stajačicama,

– ribolov vršama za lov riba,

– ribolov ostima sa i bez upotrebe osvjetljenja,

– ribolov parangalima i drugim udičarskim alatima,

– ribolov obalnim mrežama potegačama-kogolom i strašinom,

– skupljanje školjaka.

Namjenu, vrsti i količinu ribolovnih alata i opreme koja se smije rabiti u malom ribolovu propisat će ministar.

Članak 22.

Pod uvjetima utvrđenim ovim Zakonom i propisima donesenim na temelju njega građanin smije započeti obavljanje malog ribolova ako ima odobrenje za obavljanje malog ribolova (u tekstu koji slijedi: odobrenje) izdano od područne jedinice Ministarstva.

Odobrenje vrijedi samo uz predočenu potvrdu o uplaćenoj naknadi za obavljanje malog ribolova za tekuću kalendarsku godinu.

Obrazac potvrde o plaćenoj naknadi za obavljanje maloga ribolova, visini novčanog iznosa i način plaćanja naknade propisuje ministar.

Članak 23.

Odobrenje izdaje područja jedinica Ministarstva u kojoj građanin ima prebivalište ili na čijem teritoriju (ribolovnoj zoni) namjerava obavljati mali ribolov.

Odobrenje će se izdati građaninu koji ispunjava sljedeće uvjete:

1. da je hrvatski državljanin,

2. da ima najmanje petnaest godina života,

3. da posjeduje uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova,

4. da je vlasnik ili nositelj prava korištenja plovila, ribolovnih alata i opreme kojima namjerava obavljati mali ribolov,

5. da plovilo, ribolovni alati i oprema kojima namjerava obavljati mali ribolov odgovaraju propisanim uvjetima,

6. da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena mjera sigurnosti ili zaštitna mjera obavljanja malog ribolova dok ta mjera traje.

Dokaze o ispunjavanju uvjeta iz stavka 2. točke 5. i 6. ovoga članka pribavlja područna jedinica Ministarstva po službenoj dužnosti.

Članak 24.

Odobrenje mora sadržavati:

1. ime i prezime, adresu (mesto, ulica i broj) te jedinstveni matični broj građanina kojem se izdaje odobrenje,

2. ime i luku upisa ili registarsku oznaku, veličinu (u metrima i BT) te vrstu (tip) i snagu pogonskog porivnog stroja (u kW i KS) plovila kojima se obavlja mali ribolov,

3. vrstu i količinu ribolovnih alata i opreme kojima se smije obavljati mali ribolov,

4. ribolovne zone na kojima se može obavljati mali ribolov.

Obrazac odobrenja propisat će ministar.

Članak 25.

Zahtjev za izdavanje odobrenja rješava nadležna područna jedinica Ministarstva rješenjem u roku od mjesec dana od dana uredno podnesenog zahtjeva.

U slučaju da tijelo iz stavka 1. ovoga članka nije donijelo rješenje u propisanom roku, smatra se da je odobrenje dano.

Protiv rješenja kojim se rješava o zahtjevu za izdavanje odobrenja može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Članak 26.

Rješenje o odobrenju upisuje se u Registar o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova koji vodi područna jedinica Ministarstva koja je izdala odobrenje.

Oblik, sadržaj i način vođenja Registra o izdanim odobrenjima za obavljanje maloga ribolova propisuje ministar.

Članak 27.

Građanin smije obavljati mali ribolov u najviše tri ribolovne zone, plovilom te vrstama i količinama ribolovnih alata i opreme koji su upisani u odobrenje.

Odobrenje građanin mora uvijek imati kod sebe kada obavlja mali ribolov.

Članak 28.

Odobrenje prestaje važiti odjavom ili smrću građanina.

Odobrenje se oduzima rješenjem područne jedinice Ministarstva koja je izdala odobrenje:

1. ako se utvrdi da građanin ne ispunjava jedan od uvjeta navedenih u članku 23. stavku 2. ovoga Zakona,

2. ako se naknadno utvrdi da je rješenje o odobrenju utemeljeno na neistinitim podacima ili krivotvorenim dokazima,

3. ako građanin kojem je izdano odobrenje dvije godine uzastopno ne plati naknadu za obavljanje maloga ribolova.

Protiv rješenja o oduzimanju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka može se izjaviti žalba Ministarstvu.

Rješenje o oduzimanju odobrenja iz stavka 2. ovoga članka dostavlja se i nadležnom ribarskom inspektoru Ministarstva.

Članak 29.

Broj odobrenja u određenoj ribolovnoj zoni ministar može ograničiti radi zaštite gospodarskih važnih vrsta riba i drugih morskih organizama.

Članak 30.

Stručna osposobljenost za obavljanje maloga ribolova dokazuje se uvjerenjem o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova koje izdaje Ministarstvo.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova izdat će se osobi koja je položila ispit prema Programu za obavljanje maloga ribolova.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje maloga ribolova, bez polaganja ispita, izdat će se osobama starijim od 65 godina.

Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za obavljanje gospodarskog ribolova važi i kao uvjerenje za obavljanje maloga ribolova.

Stručna osposobljenost za obavljanje malog ribolova provjerava posebno stručno povjerenstvo od najmanje tri člana koje imenuje ministar.

Program ispita za obavljanje malog ribolova, obrazac i način izdavanja uvjerenja o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova propisuje ministar.

Oblik, sadržaj i način vođenja registra o izdanim uvjerenjima o stručnoj osposobljenosti za obavljanje malog ribolova propisuje ministar.

Članak 73.

Domaća pravna osoba čiji je osnivač strana pravna ili fizička osoba ne smije obavljati ribolov u ribolovnom moru Republike Hrvatske.

XI. KAZNENE ODREDBE

Članak 74.

Novčanom kaznom u iznosu od 30.000,00 do 300.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ukoliko:

3. stavi u promet ribu i druge morske organizme ulovljene ili skupljene u malom ribolovu (članak 20. stavak 2.),

Za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka kaznit će se kaznom fizička osoba odnosno odgovorna osoba u pravnoj osobi novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 15.000,00 kuna.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene drugi put, pravnoj ili fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u dvostrukom iznosu prvoizrečene kazne i pored toga, za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka izreći će se zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova u trajanju od najmanje tri do najviše šest mjeseci.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. ovoga članka počinjene po treći put, pravnoj ili fizičkoj osobi i odgovornoj osobi u pravnoj osobi izreći će se novčana kazna u trostrukom iznosu od prvoizrečene kazne i pored toga, za prekršaje iz stavka 1. ovoga članka, izreći će se zaštitna mjera zabrane obavljanja djelatnosti gospodarskog ribolova ili uzgoja od najmanje šest mjeseci do najviše dvije godine.

Članak 77.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 do 10.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna ili fizička osoba ukoliko:

1. ulovi ili skupi više riba i drugih morskih organizama od dozvoljenog pri obavljanju malog ribolova (članak 20. stavak 3. i 4.),

2. obavlja mali ribolov bez valjanog odobrenja (članak 22. stavak 1. i 2.),

3. obavlja mali ribolov u ribolovnoj zoni plovilom, te vrstama i količinom ribolovnih alata i opremom koji nisu upisani u odobrenju (članak 27. stavak 1.),

Za prekršaje iz stavka 1. točke 4., 5., 7. i 8. ovoga članka kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 500,00 do 5.000,00 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka počinjene drugi put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od dva do šest mjeseci, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Za istovjetne prekršaje iz stavka 1. točke 1., 2. i 3. ovoga članka počinjene treći put, građaninu će se uz novčanu kaznu izreći i mjera oduzimanja odobrenja za obavljanje maloga ribolova u trajanju od šest mjeseci do godine dana, računajući od dana pravomoćnosti rješenja.

Članak 79.

Globom od 100,00 do 500,00 kuna kaznit će se za prekršaj:

1. građanin ukoliko u obavljanju malog ribolova nema kod sebe odobrenje za obavljanje maloga ribolova (članak 27. stavak 2.),

Članak 80.

Za prekršaje iz članaka 75., 76., 77., 78. i 79. ovoga Zakona inspektor može izdati prekršajni nalog sukladno Zakonu o prekršajima.

Članak 81.

Za prekršaje navedene u članku 74. stavku 1. točki 1., 2., 4., 5. i 7., članku 75. stavku 1. točki 1., 3. i 4., članku 76. stavku 1. točki 1. i 6., članku 77. stavku 1. točki 1., 2., 3., 4. i 8. i članku 78. stavku 1. točki 1., 3., 4., 5. i 6., osim novčane kazne obvezno se izriču i zaštitne mjere:

– oduzimanja ulova riba i drugih morskih organizama i

– oduzimanje alata i opreme za ribolov kojima je počinjen prekršaj, bez obzira tko je vlasnik.

Članak 83.

Troškove privođenja prekršitelja i troškove prijevoza i čuvanja plovila, alata i opreme za ribolov te ulova, snosi prekršitelj.

 

Pošaljite dalje:

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)